1403/01/31
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه هیدروژل هوشمند حاوی سولفادی متوکسین بر پایه ی N-ایزوپروپیل آکریل آمید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کلید واژه ها: هیدروژل، سولفادی متوکسین، دارو، پیش دارو
سال 1399
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)، حسام خرسندی(دانشجو)

چکیده

سولفادی متوکسین یکنوع سولفونامید ماندگار است که کاربرد آن در دامپزشکی بوده و به عنوان یک ضد میکروب و به منظور درمان بسیاری از عفونت ها از جمله عفونت های مجاری ادراری، روده و بافت نرم مورد استفاده قرار میگیرد. در این پژوهش، هیدروژل حساس به گرما بر پایه ی N-ایزوپروپیل آکریل آمید متّصل شده به داروی سولفادی متوکسین توسط پیوند کوالانسی آمیدی تهیه شده و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا سولفادی متوکسین به همراه مالئیک انیدرید در حضور حلال DMF واکنش داده و عامل دار شد که طی این واکنش ترکیب (Z2)-4-({4-](2و6-دیمتوکسی-4-پیریمیدینیل) سولفامویل[فنیل}آمینو)-4-اُکسو-2-بوتنوئیک اسید (I) ساخته شد و از طریق طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) و رزونانس مغناطیسی هسته ای (1HNMR) شناسایی گردید. سپس تکپار N-ایزوپروپیل آکریل آمید به همراه درصدهای وزنی مختلف (%10، 20%، %30) از ترکیب (I) در حضور پلی وینیل پیرولیدون و پتاسیم-پرسولفات و N,N–متیلن بیس آکریل آمید، به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد در حلال آب واکنش داده و هیدروژل بر پایه ی N-ایزوپروپیل آکریل آمید متصل شده به داروی سولفادی-متوکسین تهیه گردید. ساختار آن توسط FT-IR و(1HNMR) مشخص شده و مورفولوژی هیدروژل فریزدرای شده توسط روش FE-SEMبررسی گردید. همچنین میانگین اندازه ی ذرّات هیدروژل و حداقل دمای بحرانی محلول (LCST) آن به ترتیب توسط روش های DLS وDSC مشخص شد.