1403/01/26
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه هیدروژل و نانو کامپوزیت هیدروژل کیتوسان/کربوکسی متیل سلولز و کاربرد آن در حذف رنگ غذایی تارترازین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل کیتوسان/کربوکسی متیل سلولز، نانوکامپوزیت هیدروژل، جذب رنگ غذایی تارترازین
سال 1396
پژوهشگران گلنار ترابی(دانشجو)، علیرضا کریمی(استاد راهنما)، اعظم خدادادی(استاد مشاور)

چکیده

در این پروژه، هیدروژل های بر پایه کیتوسان/کربوکسی متیل سلولز با درصدهای وزنی/ وزنی مختلفی از کربوکسی متیل سلولز و کیتوسان و هم چنین نانوکامپوزیت هیدروژل های آن ها با درصدهای مختلفی از نانولوله های کربنی (25/0% و 5/0%) به عنوان جاذب هایی مؤثر برای جذب رنگ تارترازین با موفقیت تهیه شدند. ظرفیت جاذب ها در شرایط متفاوت مانند pH، دما و زمان بررسی شد. همچنین، خصوصیات تورمی و رفتارهای حساس به pH آن ها بررسی شد. ساختار و مورفولوژی هیدروژل ها و نانوکامپوزیت هیدروژل های بر پایه کیتوسان از طریق روش های طیف سنجی مادون قرمز و تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی، مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی، نشان دهنده ساختار متخلخل هیدروژل ها و نانوکامپوزیت هیدروژل های تهیه شده است. نتایج آزمایش های جذب به دست آمده حاکی از رفتار جذبی وابسته به pH می باشد. نتایج بررسی خصوصیات تورمی، نشان دهنده حساسیت بالا نسبت به pH و خصوصیات عالی سوپر جاذب بودن هیدروژل ها و نانوکامپوزیت های مربوطه است. هیدروژل ها و نانوکامپوزیت هیدروژل های تهیه شده بازده جذب بالایی را نشان داده و می توان از آن ها به عنوان جاذب خوب جهت جداسازی رنگ تارترازین از مواد غذایی استفاده نمود.