1403/04/31
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز رنگهای فلز-فتالوسیانین نو دارای چهار گروه -1،2،4 تری آزین( استخلاف شده در موقعیتهای پیرامونی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فتالونیتریل؛ 1،2،4 - تریآزین؛ تجمع پذیری؛ فلز فتالوسیانینهای محلول.
سال 1396
مجله نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران علیرضا کریمی ، مرضیه کریمی

چکیده

در این پژوهش مشتقهای نو از فلز فتالوسیانینهای دارای گروههای 1،2،4 - تری آزین سنتز شده است. ابتدا ترکیب 1،2،4 - تری آزین، از واکنش چند جزئی 4،2 -دی کتون، 1- هیدروکسی بنزهیدرازید و آمونیوم استات با استفاده از کاتالیزگر پارا تولوئن سولفونیک اسید تهیه شد. سپس ترکیب بهدست آمده با 1 نیترو فتالونیتریل در حضور پتاسیم کربنات واکنش داده شد، از واکنش سیکلو تترامری شدن این مشتق فتالونیتریلی نو DBU و کاتالیزگر Cu و Zn , N i دی متیل آمینو اتانول( و در حضور کاتیونهای فلزی گوناگون ( DMAE در حلال 4،1 دی آزا بی سیکلو ان دک 7 ان ( در شرایط بازروانی، مشتقهای فتالوسیانین مربوطه با گروههای ( آنها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین این ترکیبها UV-Vis -1،2،4 تری آزینی در موقعیت پیرامونی سنتز شدند و جذب مورد شناسایی قرار گرفتند. رفتار تجمعپذیری TGA و UV-Vis ، MALDI-TOF- MS ، 1H-NMR ، FT-IR با استفاده از این کمپلکسها در حلالهای دیمتیلسولفوکساید، دیمتیل فرمامید، کلروفرم و تترا هیدروفوران مورد بررسی ((II) 6،5 -دیفنیل- 4،2،1 -تریآزین- 3-ایل( فنوکسی] - فتالوسیانینات روی (- تتراکیس-[ 1 ( I قرار گرفت. فتالوسیانین Q- band در تمام حلالهای مورد بحث، رفتار مونومریک از خود نشان داد. همچنین تأثیر دما بر جذب در ناحیه 61 و 11 درجه سلسیوس بررسی شد. ، 6( در سه دمای 26 ×41- غلظت 6 ( DMF در حلال I در کمپلکس