1403/01/31
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه هیدروژل های کیتوزان با اتصال عرضی تریس-(اتوکسی بنزآلدهید)آمین و بررسی رفتارشان در رهش دارو
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
هیدروژل، کیتوزان، اتصال دهنده عرضی، رهش دارو
سال 1395
پژوهشگران علیرضا کریمی ، بهاره رستمی ، لیلا رحیمی

چکیده

در این بخش، هیدروژلهای جدیدی بر پایهی پلیمر طبیعی کیتوسان با استفاده از شبکهساز تریس )اتوکسی بنزآلدهید( آمین تهیه شدند . ساختار هیدروژلها با طیفسنجی مادون قرمز ) FT-IR (، طیف رزونانس مغناطیسی هستههای پروتون ) H NMR1(، میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی ) SEM-FE ( مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، رفتار تورمی در آب مقطر و محلولهایی با pH های مختلف و همچنین در دماهای متفاوت بررسی شدند. سپس رهایش داروی مترونیدازول توسط هیدروژل به عنوان دارورسان در pH 1/ های 5 6 مورد مطالعه قرار گرفت. / و 8 نتایج نشان میدهد که هیدروژل حاوی کمترین درصد شبکهساز ) 11 %( بیشترین میزان تورم را دارد. برای هر دو نمونه، بیشترین میزان تورم در pH بازی صورت میگیرد. همچنین با افزایش دما میزان تورم افزایش مییابد. نتایج بررسیها در محیط شبیهسازی شده بدن نشان داد، این هیدروژلها گزینهی مناسبی برای رهایش کنترل شدهی دارو در محیط معده و روده هستند