1403/04/30
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و مطالعه ی رفتار هیدروژل ها و نانوکامپوزیت هیدروژل های هوشمند حاوی ترکیبات فتالوسیانین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل خودترمیم شونده، نانوساختار سه بعدی، نانوکامپوزیت هیدروژل، فتالوسیانین روی ، نور پویا درمانی، خواص رئولوژی
سال 1395
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)، مهناز هادی زاده(استاد مشاور)، اعظم خدادادی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه، از پلیمر کیتوسان به عنوان پلیمری طبیعی و زیست سازگار جهت تهیه ی هیدروژل ها و نانوکامپوزیت هیدروژل های جدید خودترمیم شونده به واسطه ی تشکیل اتصالات عرضی کووالانسی پویا و برگشت پذیر، استفاده شده است. اتصالات عرضی مذکور از نوع پیوندهای ایمینی حاصل از تراکم گروه-های آمین موجود در زنجیرهای کیتوسان و گروه های آلدهیدی پیرامونی واقع در مشتق فتالوسیانین حاوی فلز روی، به عنوان عامل اتصال دهنده ی عرضی جدید می باشد. پس از تهیه ی هیدروژل ها و نانوکامپوزیت های ذکر شده، انواع خواص آن ها نظیر رفتار خودترمیمی، قابلیت تزریق، خواص مکانیکی، رفتار رئولوژی، هدایت الکتریکی، خواص نوری، ویژگی های ساختاری، رفتار تورمی این ترکیبات و هم چنین تأثیر حضور و درصد میزان فتالوسیانین روی به کار برده شده بر خواص مذکور، به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه هیدروژل حاوی فتالوسیانین روی تهیه شده با قابلیت تزریق پذیری مناسب به عنوان سیستم جدید حساس به نور جهت استفاده در فرایند نور پویا درمانی به منظور نابودی سلول های سرطانی به کار گرفته شد. ضمن این که ماهیت حساس به pH اتصالات ایمینی موجود در ساختار زیست سازگار و غیر سمی هیدروژل طراحی شده به عنوان حاملی نوین و هوشمند، امکان رهایش هدفمند فتالوسیانین روی به عنوان داروی مؤثر ضد سرطان در محیط اسیدی سلول های سرطانی را به صورت انتخابی فراهم می آورد. از این رو خواص ضد سرطانی هیدروژل حاوی ترکیب فتالوسیانین روی تهیه شده به شیوه ی برون تنی بر روی سلول-های سرطان پوست (A435) و سلول های سرطان سینه (MDA-MB-231)، مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور تهیه ی هیدروژل های خودترمیم شونده ی جدید مورد نظر، نخست تهیه ی مشتق فتالوسیانین روی حاوی گروه های پیرامونی آلدهیدی (ZnPcTa)، با استفاده از حلقوی شدن مشتق فتالونیتریل حاوی گروه های آلدهیدی (FPPht) در حضور نمک استات روی و کاتالیزگر (DBU)، صورت پذیرفت. در نهایت، فتالوسیانین روی تولید شده، به عنوان عامل شبکه ساز جدید جهت اتصال به زنجیرهای پلیمر طبیعی کیتوسان و ایجاد شبکه ی سه بعدی هیدروژلی خودترمیم شونده بر پایه ی کیتوسان (CS/ZnPcTa)، به کار گرفته شد. به علاوه، به منظور تهیه ی نانوکامپوزیت هیدروژل های خودترمیم شونده (CS/ZnPcTa/MWCNT-COOH)، نانولوله های کربنی حاوی گروه های عاملی کربوکسیلیک اسید به عنو