1403/03/25
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نانو ذرات مغناطیسی سیلیکا سولفوریک اسید: کاتالیزور کارآمد و دوستدار محیط زیست برای سنتز اسپیرو-2-آمینو-4H-پیران-اکس ایندول ها
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات مغناطیسی، کاتالیزور، سنتز
سال 1393
پژوهشگران علیرضا کریمی

چکیده

در این بخش، تهیه نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده با سولفوریک اسید (SSA-MNP) با روشی ساده ارائه شده است. ابتدا، نانو ذرات مغناطیسی آهن سنتز شدند و در روی سطح آنها لایه سیلیکا نشانده شد و سپس بوسیله کلرو سولفونیک اسید سطح این نانو ذرات با گروه اسیدی عامل دار شد. نانو ذرات سنتز شده با استفاده از FT-IR،SEM ، XRD و TGA مورد شناسایی قرار گرفتند. از نتایج حاصل از این داده ها مشخص شد که سطح نانو ذرات به خوبی بوسیله سولفوریک اسید عامل دار شده است و ساختار لایه ای با ضخامت nm 39 برای این نانو ذرات معلوم گردید. این نانو ذرات جدید حاصله به دلیل داشتن خاصیت اسیدی به عنوان کاتالیزگر جامد اسیدی در سنتز اسپیرو-2-آمینو-4H-پیران-اکس ایندول ها از طریق واکنش سه جزئی آیزاتین و مالونونیتریل با دایمدون ، 1،3-دی متیل باربیتوریک اسید و یا 4-هیدروکسی کومارین مورد استفاده قرار گرفتند.