1403/01/28
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تئوری و تجربی مدول یانگ بافت سرطانی کبد به کمک تیرکهای مستطیلی، وی-شکل و خنجری میکروسکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
میکروسکوپ نیروی اتمی؛ بافت سرطانی کبد؛ تیرک مستطیلی؛ تیرک وی-شکل؛ تیرک خنجری
سال 1402
مجله مکانیک سازه‌ها و شاره‌ها
شناسه DOI
پژوهشگران معین طاهری ، علی جباری ، زهرا اقدامی ، حامد فرجی ، طاهره ملائی

چکیده

کبد از مهمترین اعضای بدن بوده که مسئولیت اصلی را در متابولیسم پروتئینها و سمزدایی بدن بر عهده دارد. بررسی بافت و مطالعه خواص مکانیکی آن، میتواند بستری برای تشخیص زودهنگام سرطان و به دنبال آن شناسایی روشهای درمان باشد. میکروسکوپ نیروی اتمی ابزاری بسیار قدرتمند در تصویربرداری و شناسایی خواص مکانیکی نانو ذرات و در مراحل پیشرفتهتر برای جابهجایی این ذرات است. در این پژوهش نیز از میکروسکوپ نیروی اتمی و با استفاده از سه نوع تیرک با هندسههای مستطیلی، وی-شکل و خنجری به بررسی مدول یانگ بافت سرطانی کبد پرداخته شده است. سپس با استفاده از مدل تماسی هرتز، محدوده مدول یانگ برای هر سهنوع تیرک میکروسکوپ نیروی اتمی شبیهسازی شده است. نتایج کار تجربی و شبیهسازیهای تئوری باهم مقایسه شدهاند. درنهایت به منظور صحت سنجی، نتایج به دست آمده در این پژوهش با دیگر پژوهشها مقایسه شدهاند. نتایج بهدستآمده نشان داده است که استفاده از تیرک وی-شکل موجب دستیابی به محدوده دقیقتری از مدول یانگ میشود. همچنین مدول یانگ برای بافت سرطانی کبد در محدوده 800تا 1500پاسکال به دست آمده است.