1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی با استفاده از روش تجزیه مد دینامیکی با در نظر گرفتن اطلاعات دما
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیش بینی بار کوتاه مدت، تجزیه مد دینامیکی با کنترل، خوشه بندی تفکیکی، خوشه بندی سلسله مراتب
سال 1401
پژوهشگران امیر منصوری(دانشجو)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)

چکیده

پیش بینی بار، پیش بینی توان الکتریکی مورد نیاز برای پاسخگویی مطمئن و اقتصادی به تقاضای مصرف کننده است. با توجه به اهمیت روزافزون پیش بینی بار در بهره برداری از سیستم های قدرت، همواره روش هایی برای پیش بینی دقیق تر بار توسط محققان ارائه می شود. در این پایان نامه یک مدل پیش بینی بار کوتاه مدت مبتنی بر تجزیه مد دینامیکی ارائه می گردد که در آن تأثیر عوامل آب وهوایی بر میزان بار مصرفی نیز در نظر گرفته می شود. همچنین یک روش انتخاب روز مناسب با تکیه بر علم خوشه بندی پیشنهاد شده است که داده های غنی و گسترده تری را متناسب با تغییرات الگوی بار ارائه می دهد. روش تجزیه مد دینامیکی یک روش غیر پارامتری و با قابلیت کاهش ابعاد جهت استخراج دانش نهفته در داده ها است. از نقطه منظر تحلیل سری های زمانی بار الکتریکی، تجزیه مد دینامیکی قادر به استخراج اطلاعات و پیش بینی تک متغیره است به این معنی که صرفا داده های نهفته در سری زمانی بار گذشته را دریافت و از آن جهت پیش بینی استفاده می نماید. اما مصرف انرژی الکتریکی به ویژه در روزهای گرم تحت تاثیر عوامل مستقلی مانند دما و رطوبت است، هر چند تغییرات مصرف بار الکتریکی ناشی از عوامل جوی به صورت ضمنی خود را در سری زمانی بار نشان می دهد اما در نظر گرفتن آنها به صورت مستقل در مدل پیش بینی از طریق الگوریتم تجزیه مد دینامیکی با کنترل که روشی جهت در نظر گرفتن تحریک خارجی بر دینامیک سیستم است، می تواند دقت پیش بینی را افزایش دهد. نتایج ارزیابی مدل با داده های مصرف انرژی الکتریکی سه شرکت بهره بردار برق، عملکرد مناسب روش پیشنهادی را در مقایسه با چندین پیش بینی کننده شناخته شده نشان می دهد. با استفاده از روش پیشنهادی میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی روزانه شرکت اول برابر با 78/4 درصد، شرکت دوم برابر با 6/7درصد و شرکت بهره بردار سوم 94/3 درصد می باشد که به ترتیب حاکی از بهبود 64/21درصدی، 55/15درصدی و 45/10درصدی نسبت به روش تجزیه مود دینامیکی بدون در نظر گرفتن اثر دما می باشد.