1403/02/05
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه ریزی احتمالی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن هزینه های قابلیت اطمینان و امنیت سیستم قدرت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی توسعه خطوط انتقال، الگوریتم فارا ابتکاری، قابلیت اطمینان، عدک قطعیت ها، هزینه قطعی بار، امنیتشبکه، سناریو سازی، شبیه سازی مونت کارلو
سال 1396
پژوهشگران محمد امانی(دانشجو)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، محمد بیات(استاد مشاور)

چکیده

سیستم های قدرت همواره در حال توسعه بوده و با مسائل جدیدی روبه رو میشوند. مسئله ای که در برنامه ریزی سیستم های قدرت همواره به صورت سنتی در نظر گرفته میشود، رشد بار و پاسخگو بودن شکه به این رشد میباشد. اما در سالهای اخیر با استفاده گسترده از منابع تجدید پذیر و عدم قطیعیتها این منابع و عدم قطعیتهای موجود در بارها و همچنین لزوم توجه بیش از پیش به پیوستگی انرژی الکترکی یا به عبارت دیگر توجه به قابلیت اطمینان شبکه، شرایط برنامه ریزی سیستمهای قدرت دچار تحول شده است . در این شرایط با این سوال مواجه میشویم که باتوجه به احتمالی بود وقوع بعضی شرایط در سیستم های قدرت طراحی سیستم برای چه شرایطی از لحاظ اقتصادی مقرو به صرفه میاشد؟ پسخ به این سوال نیازمند در نظرگرفتن معیاری است که بتواند وقوع شرایط با احتمال مختلف را به صورت هزینه مدل کند. در این پایان نامه مسئله برنامه ریزی توسعه خطوط انتقال شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت های منابع بادی و بارهای سیستم و همچنین در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و امنیت سیستم مدل سازی و سپس با استفاده از الگوریتمهای مختلف فرا ابتکاری بهینه سازی و مورد مقایسه قرار گرفته است. در روش پیشنهادی برای مدلسازی عدم قطعی هاا از روش سناریوسازی و مونت کارلو استفاده شده و شاخص هزینه قطعی بار جهت محاسابه قابلیت اطمینان شبکه و شاخص تک یشامد برای مدلسازی امنی سیستم استفاده شده است. با اعمال این روش در شبکه نمونه گارور صحت و توانایی این روش درتوسعه این شبکه در شرایط مختلف مانند اضافه شدن یک باس و رشد بار در دوره زمانی 5 ساله نشان داده شده است.