1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین حالت دینامیکی غیرخطی در توربین های بادی DFIG با در نظر گرفتن سرعت باد متغیر با زمان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ژنراتور القائی دو سو تغذیه، تخمین حالت دینامیکی، سرعت باد تصادفی، فیلتر ذره ای، تخمینگر شار
سال 1398
پژوهشگران میلاد مرادی(دانشجو)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)

چکیده

ژنراتور القائی دو سو تغذیه یک ژنراتور پرکاربرد در نیروگاههای بادی است. کنترل ژنراتور القائی دو سو تغذیه در حالت عادی به منظور حداکثرسازی توان جذب شده از باد و در حالت بروز خطا حفظ پایداری توربین بادی میباشد. در این راستا اندازهگیری پارامترهای زیادی به منظور استفاده در سیستم کنترل ضروری است. تخمین حالت رویکردی مناسب جهت بدست آوردن متغیرهایی میباشد که قابل اندازهگیری نیستند و یا اندازهگیری آن ها دشوار است. در این پایان نامه، هدف طراحی یک رویتگر توربین بادی DFIG به منظور عملکرد مناسب در شرایط عادی و خطا با درنظر گرفتن رفتار تصادفی باد میباشد. در این راستا مدلسازی فضای حالت سیستم توربین بادی، ژنراتور و شبکه انجام شده و یک تخمینگر به منظور تخمین شار استاتور و روتور از روی اندازهگیری جریان باس متصل به شبکه طراحی شده است. ابتدا مدل سرعت بادی که به توربین بادی اعمال میشود و بر روی متغیرهای حالت در نظر گرفته شده تاثیر میگذارد ارائه میشود، و در نظر گرفتن این نوع مدل که به صورت تصادفی و بر اساس توزیع ویبل است استفاده از یک تخمینگر مناسب را برای سیستم الزامی میکند. در اکثر مقالات اخیر برای تخمین از فیلترهایی که روند برگشت پذیر دارند مانند انواع فیلترهای کالمن و فیلتر ذرهای استفاده میشود، که در این پایان نامه برای تخمین متغیرهای حالت سیستم توربین بادی از فیلتر ذرهای استفاده شده است. در حالت کلی این نوع فیلترها شامل دو مرحله هستند: پیش بینی که به کمک مدل تعریف شده انجام میگیرد و مرحله بعدی که مرحله بروز رسانی میباشد. برای این منظور کاری که انجام گرفته تخمین حالت متغیرهای شار استاتور و روتور و همچنین سرعت روتور میباشد. این تخمین در دو حالت صورت گرفته، یکی در حالتی که گشتاور مکانیکی توربین بادی به صورت تقریبی از سرعت باد و سرعت روتور میباشد و این تقریب در متغیر حالت در نظر گرفته شده است و در نتیجه سرعت باد به عنوان نویز در نظر گرفته می شود. و یکی زمانی که گشتاور مکانیکی توسط فیلتر ذرهای برای سرعت باد تصادفی در نظر گرفته شده محاسبه میشود و نتایج تخمین را می توان با هم مقایسه کرد و با توجه به متغیر شار استاتور تخمین زده شده میتوان برای کنترل توربین استفاده کرد، شبیه سازی بر روی یک نمونه توربین بادی 5 / 1 مگاواتی انجام شده و نتیجه نشان میدهد که در هر دو حالت تخمین خوبی از متغیرها بدست