1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ریزساختار کنتاکتهای کلیدهای فشارقوی صنعت برق
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کنتاکت، کلید فشار قوی، قطعه انگشتی، میله کنتاکت، ریزساختار
سال 1398
پژوهشگران بهمن میرزاخانی ، یوسف پاینده ، علی اصغر قدیمی ، سعید علی محمدی

چکیده

یکی از اصلی ترین اجزاء سیستم های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در صنعت برق، کلیدهای قدرت بوده که به منظور قطع و وصل خطوط، ترانسفورماتورها، ژنراتورها و سایر تجهیزات فشار قوی به کار میرود.کنتاکتهای کلیدهای فشار متوسط و فشار قوی به دلیل شرایط کاری تشریح شده در بالا، اصلیترین قطعات کلیدهای قدرت هستند. این قطعات بعد از مدت زمان معینی سرویس، دچار افت خواص مکانیکی و الکتریکی میشوند و تعویض آنها علاوه بر هزینهوارزبری، وقفهای در خط ایجاد مینماید. هدف از این مقاله بررسی ریزساختار دو قطعه انگشتی و میله کنتاکت از کنتاکتهای مورد استفاده در کلیدهای فشار متوسط به منظور شناسایی آنها و مطالعه پایدارسازی ریزساختار با هدف افزایش عمری کاری کنتاکتها است. بر این اساس این دو قطعه از بخشهای مختلف با و کوانتومتری، تحت بررسیهای XRF توجه به نواحی کاری، مقطعه زده شد و بعد از آماده سازی و آنالیز شیمیایی توسط دستگاه قرار گرفتند. نتایج حاکی از این است که قطعه EDS ساختاری و ریزساختاری با میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی و آنالیز 99 ساخته شده و دو سانتیمتر بالای قطعه با نقره خالص توسط آبکاری پوشش داده شده است. سختار / انگشتی از مس با خلوص 9 10 ) و کشیده است. همچنین میله کنتاکت از دو بخش مسی و تنگستنی ساخته شده μm آن نیز شامل دانههای بسیار ریز (زیر 50-80 ) دارد و ریزساختار بخش تنگستن μm) است که ریزساختار بخش مسی نشان از ساختار انجمادی با دانههای درشت مس بصورت ذرات پودر مس زینتر شده و رخنهکاری شده با مذاب مس است.