1403/02/05
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پایداری دینامیکی ریزشبکه با در نظر گرفتن مدل بار دینامیکی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ریزشبکه، مدل سیگنال کوچک، پایداری دینامیکی، مدل دینامیکی بار
سال 1397
پژوهشگران علی اصغر قدیمی ، محمد بیات ، آرام مهدویان

چکیده

بهره برداری از ریزشبکه مستلزم طراحی مناسب کنترل کننده بر اساس مدل دقیق اجزا میباشد. در نظر گرفتن تمامی دینامیکهای سیستم از شاخصه های یک مدلسازی کامل است که مقدمات یک طراحی موفق را فراهم خواهد کرد. استفاده از مدل دینامیکی برای بار، باعث میشود سیستمی با مانایی بسیار پایین مانند ریزشبکه را به صورتی مدلسازی نمود تا هیچ پدیده گذرا یا مانایی از نظر طراح دور نماند. در این مقاله، مدل سیگنال کوچک یک ریزشبکه اینورتری در حالت عملکرد جزیره ای با در نظر گرفتن مدل دینامیکی بار بدست آمده است. مدل بار دینامیکی مورد استفاده در این مقاله مدل بازیابی نمایی می باشد. در اینجا با بهره گیری از مکان ریشه ها و آنالیز حساسیت، پایداری ریزشبکه در دو حالت شامل بار استاتیکی و دینامیکی بررسی خواهد شد. ابتدا معادلات کامل ریزشبکه بدست آمده، خطی سازی شده و سپس مدل فضای حالت تشکیل میشود و با بررسی مکان ریشه ها پایداری سیستم مورد قضاوت قرار میگیرد. در ادامه ریزشبکه مورد طراحی در محیط SIMULINK شبیه سازی شده و عملکرد آن در حضور دو نوع بار مورد اشاره بررسی خواهد شد.