1403/02/05
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین حالت شبکه های توزیع با در نظر گرفتن مدل تصادفی بارها و منابع تولید پراکنده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تخمین حالت شبکه های توزیع، مدل سازی منابع تولیدپراکنده، مدل سازی تصادفی بارهای شبکه توزیع، تقریب گوسی، تقریب دونقطه ای
سال 1397
پژوهشگران بهمن عابدی(دانشجو)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد مشاور)

چکیده

درسال های اخیر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به دلایل مختلف توجه دولت ها را به خود جلب کرده است. اما نبود زیر ساخت های مناسب برای کنترل شبکه های توزیع با وجود منابع تولید پراکنده یکی از بزرگترین موانع در این مسیر می باشد. تخمین گر حالت، یک فرایند مناسب برای کمک به اتوماسیون شبکه توزیع مهیا می سازد. مطالعات بسیاری برای مدل سازی منابع تجدیدپذیر و بارهایی که در شبکه توزیع به صورت پراکنده وجود دارند انجام شده است ولی همچنان سطح بالای عدم قطعیت با در نظر گرفتن پیچیدگی این شبکه ها بزرگترین چالش پیش روی بهره برداران می باشد. این پایان نامه یک روش بهبود یافته را برای مدل سازی متغیرهای مسأله ی تخمین حالت در شبکه های توزیع که بارها و منابع تولید پراکنده می باشند ارائه می دهد. در روش پیشنهادی اثر همبستگی بین متغیرهای مسأله تخمین حالت نیز در نظر گرفته شده است. روش پیشنهادی مدل سازی شبه اندازه گیری های مسأله با استفاده از تقریب دونقطه ای انجام می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی با روش های دیگر مدل سازی شبه اندازه گیری ها یا همان توان های شینه ها، مقایسه شده اند و برای ارزیابی نتایج با شبیه سازی مونت کارلو به عنوان مرجع مقایسه، مزایا و معایب هرکدام مورد بررسی قرارگرفته اند. برای واقعی تر شدن نتایج تخمین گر، اثر همبستگی بین توان های شینه هایی که در یک ناحیه قرار دارند نیز در مطالعه تخمین حالت تصادفی و هم در شبیه سازی لحاظ شده است. برای واضح تر نشان دادن دقت و بازه تغییرات متغیرهای هر روش، نتایج هم بصورت توزیع احتمالی و هم عددی معین نشان داده شده اند. روش های پیشنهادی بر روی شبکه استاندارد 69 شینه استاندارد توزیع آزمایش شده است. با بررسی نتایج بدست آمده، نقطه قوت روش مدل سازی توان های اکتیو و راکتیو تزریقی یا مصرفی شینه ها به کمک تقریب دونقطه ای از دو دیدگاه سرعت مناسب در محاسبات و دقت مطلوب در متغیرهای تخمینی نتیجه گیری شده است. با استفاده از روش پیشنهادی حدود 60 درصد زمان و نیز 50 درصد در دقت محاسبات نسبت به روش ترکیبی گوسی بهبود یافته است. همچنین به کمک مدل سازی شبه اندازه گیری ها با تقریب دونقطه ای نسبت به روش مدل سازی با تقریب گوسی گرچه زمان بیشتری صرف می شود ولی حدود 64 درصد نسبت به این روش نیز بهبود در نتایج وجود دارد.