1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی، انتخاب بهینه تجهیزات و ساخت شارژ کنترلر دو کیلووات سیستم های خورشیدی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ادستمه ی خورشدیی، ش رژکنترور MPPT ،تنظدم کننیه ش رژ، مبی DC-D
سال 1395
پژوهشگران مجید فروغی پردنجانی(دانشجو)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد مشاور)

چکیده

انرژی خورشیدیی رر ای ه ی اخدر رر همهی کشیوره ی ها هه خ رر هررا هد ا دی انرژی لووری مردط ی ست، مورر توهه قرار یرفته ا ات. رر این پ ی ن مه یک ش رژکنترور هییی هرای یک اد ستم قیرت 1 خور شدیی م ستقل پد شنا ر م شور. این اد ستم ش مل یک لرایه الو خور شدی ی، یک ه تری، یک مبی یکررفه یک مبی ر ررفه م ه شییی. لرایه اییلو خورشییدیی انرژی د وت پ ییار را تیمدن م کنی ه تری انرژی د وت یذرا را تیمدن م کنی. هه رودل م هدت ت ص رف انرژی خور شدیی، اد ستم ه ی که هر پ یهی این انرژی رراد شیه انی اغلب رارای یک منبع ذخدرها انرژی م ه شنی هه رودل اینکه این من هع DC م ه شنی، 2 هر ر ی لنا ا رریق مبی ه ی DC-DC هه ه س DC صل م شونی ررح ه ی مختلف هرای مییریت توا این نوع ادستم ه کنتر این ر مبی ، تعددن د وته ی قطع صل هر کیام ا مبی ه ارائه شیه اات. ایر ه تریه رر این ادستم ه هه صورت معموو ش رژ شونی رو عمر لنا هه شکل ق هل توها ک ه پدیا م کنی. هرای هلویدری ا این اتف ق ه یی ه تری را قبل شیی رژ ی رشیی رژ هد ا دی قطع کرر. هرای این ک ر ا 3 یک ادستم ش رژ کنترور ااتف ره م شور. رر این پ ی ن مه یک ادستم ش رژکنترور مبتن هر تکنوووژی رری ه 4 نقطه توا م کزیمم من اب هرای ااتف ره رر یک ریزشبکه ی هزیرهای ش مل یک پنل خورشدیی یک ه تری رراد شییه اایت که شی مل ر مبی DC-DC هه همراه ایدسیتم مییریت انرژی لنا رر د وته ی مختلف 5 ت ه نور خورشدی ش رژ ه تری م ه شی. یک ادستم 222 ات هرای این ک ر رراد شیه رر نرم افزار 6 متلب شبده ا ی شیه اات. رر پ ی این میار ش رژکنترور ه کمک یک مدکر کنترور DSP اهرا شیه اات. هوابه ی هیات لمیه ا شبده ا ی ه نت یج عمل نش رهنیه عملکرر من اب این ش رژکنترور م ه شی که ه افزای مق ریر عن صر ظرفدت هری لنا م توا این اد ستم را هه یک اد ستم ر کدلو ات ق هل ا ا تف ره هصورت صنعت ندز ارتق ء رار.