1403/02/04
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت نمونه ژنراتور آهنربای دایم شار محوری بدون جاروبک 20 کیلووات برای کاربری در توربین بادی بدون گیربکس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
طراحی و ساخت ژنراتور- ژنراتور آهنربای دایم شار محوری- طرح هسته هوایی بدون جاروبک – توربین بادی
سال 1394
پژوهشگران محمد بساکی(دانشجو)، علی جباری(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد مشاور)

چکیده

امروزه بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی برای تولید برق مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و متخصصان و مهندسان برای دستیابی به باالترین بازده قابل دسترسی در تالشند و تاکنون نیز نسلهای مختلف توربینهای بادی ساخته شده و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. با توجه به اهمیت دسترسی به بازده باال در نسلهای جدید توربینهای بادی راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است که از مهمترین آنها میتوان به طرح بدون گیربکس توربین بادی، طراحی بهینه شکل ایرفویل پره توربین، کنترل 5 )اشاره کرد. مزایای طرح بدون گیربکس، که در آن گیربکس از ساختار حرکت پره )پیچ9 )و حرکت ناسل )یاو توربین بادی حذف می شود، دستیابی به راندمان باال، کاهش هزینه، حذف نویز و کاهش اصطکاک و اینرسی توربین بادی میباشد. در این پژوهش به طراحی، ساخت و تست یک نمونه ژنراتور آهنربای دایم شار محوری بدون جاروبک هسته هوایی چند دیسک برای کاربری در یک نمونه توربین بادی بدون گیربکس با توان 52 کیلووات پرداخته میشود. فرآیند طراحی در دو بخش مکانیکی و الکترومغناطیسی انجام میشود. با توجه به حذف گیربکس از ساختار توربین، طرح پیشنهادی ژنراتور از نوع سرعت پایین-گشتاور باال میباشد. طراحی الکترومغناطیسی بر اساس روابط و معادالت حاکم انجام میشود و نتایج تئوری و تجربی با یکدیگر مقایسه میشوند.