1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز نانوذرات اکسیدهای آهن با عصاره تفاله چای و کاربرد آن ها در ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی جدید برای اندازه گیری برخی از ترکیبات شیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنتزسبز، الکترود خمیرکربن، نانوذرات اکسیدآهن، اکسید گرافن، دوپامین، اوریک اسید
سال 1402
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)، کاربر ژیرو کاربر(دانشجو)

چکیده

نانوذرات اکسید آهن به دلیل کاربرد موثرشان مانند حسگرگازی، کاتالیست، موادمغناطیسی با پایداری بالا، فوتوکاتالیست مورد توجه قرارگرفته اند. یک روش ساده، ارزان، موثر و سازگار با محیط زیست برای تهیه نانو ذرات اکسیدهای آهن، سنتز سبز این ذرات از عصاره تفاله چای به عنوان یک عامل کاهنده و پایدار کننده ملایم و غیرسمی می باشد. در این پژوهش نخستین بار از الکترود اصلاح شده خمیر کربن به همراه نانو ذرات اکسید آهن و اکسید گرافن جهت سنجش هم زمان مقدارهای کم دوپامین و اوریک اسید استفاده شده است. در مطالعه الکتروشیمیایی حاضر برای سنجش مشخصات تجزیه ای الکترود پیشنهادی اصلاح شده تحت شرایط مطلوب و بهینه، برای اندازه گیری هم زمان دوپامین و اوریک اسید از جمله نوع بافر، pH محلول الکترولیت، سطح فعال الکترود، سرعت روبش پتانسیل، زمان تغلیظ، نفوذ پذیری و ...از روش های ولتامتری چرخه ای (CV) ، ولتامتری پالس تفاضلی (DPV) و کرونوآمپرومتری مورد استفاده قرار گرفته ا ست . یافته های حاصل از روش ولتامتری پالس تفاضلی نشان داده اندکه جر یان پیک آندی گونه ها در دامنه دینامیکی خطی غلظتی 1 تا 500 میکرومولار با حد تشخیص 42/0 میکرومولار برای دوپامین و همچنین 5 تا 600 میکرومولار با حد تشخیص 6/0 میکرومولار برای اوریک اسید می باشند.