1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت حسگر الکتروشیمیایی بر پایه الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی سنتزشده به روش سبز با عصاره برگ سنجد و کاربرد آن در اندازه گیری همزمان استامینوفن و تریپتوفان در محلول
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکترود خمیر کربنی، سنتز سبز، اکسید گرافن، نانو ذرات روی اکسید، استامینوفن ،تریپتوفان
سال 1402
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)، کاربر ژیرو کاربر(دانشجو)

چکیده

در این مطالعه برای اولین بار از الکترود خمیر کربنی اصلاح شده با اکسید گرافن و نانو ذرات روی اکسید سنتز شده به روش سبز توسط عصاره آبی برگ درخت سنجد ، جهت اندازه گیری مقادیر کم استامینوفن و تریپتوفان استفاده شده است. بررسی های الکتروشیمیایی توسط روش های ولتامتری پالس تفاضلی ( DPV )، ولتامتری چرخه ای و کرونوآمپرومتری برای ارزیابی مشخصات تجزیه ای الکترود اصلاح شده پیشنهادی تحت شرایط بهینه برای اندازه گیری گونه های مورد نظر، انجام شده است. خصوصیات تجزیه ای روش نیز از جنبه های مختلف نظیر سرعت روبش پتانسیل، نوع بافر، pH محلول الکترولیت، سطح فعال الکترود و نفوذ پذیری و زمان تغلیظ و... مورد بررسی قرار گرفته است. با اندازه گیری جریان پیک آندی گونه های مورد بررسی به روش ولتامتری پالس تفاضلی رابطه خطی برای غلظت استامینوفن در گستره 1 تا 300 میکرومولار نشان داده شد و حد تشخیص روش 84/1 میکرو مولار محاسبه گردید. همچنین دامنه خطی برای تریپتوفان از غلظت 5/0 تا 400 میکرومولار بدست آمده و حد تشخیص آن 37/1 میکرومولار محاسبه شد.