1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت الکترود خمیرکربن اصلاح شده با گرافن اکسید و نانو ذرات اکسید آهن-نیکل سنتز شده به روش سبزبا عصاره گل بابونه و کاربردآن به عنوان حسگر الکتروشیمیایی جدید دراندازه‌گیری های تجزیه‌ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، الکترود خمیر کربن اصلاح شده ، گرافن اکساید، نانوذرات اکسید آهن-نیکل
سال 1401
پژوهشگران کاربر ژیرو کاربر(دانشجو)، علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

دراین تحقیق ابتدا نانو ذرات اکسیدآهن-نیکل به روش سبز با استفاده از عصاره ی گیاه بابونه سنتز شده است سپس خواص فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفته شد. متوسط اندازه‌ی‌ نانو ذرات اکسیدآهن-نیکل تقریباً 28/15نانومتر با استفاده از معادله ی دبای شرر تخمین زده شد . به منظور کاربرد نانو ذرات سنتز شده از یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه ی الکترود خمیر کربن اصلاح شده توسط گرافن اکساید و نانو ذرات اکسید آهن-نیکل برای اندازه‌گیری مقادیر کم دوپامین و تریپتوفان استفاده شده است. خصوصیات تجزیه ای روش از جمله سرعت روبش پتانسیل، نوع بافر ، pH محلول ، سطح فعال الکترودها و زمان تغلیظ مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌گیری ها به وسیله روشهای ولتامتری چرخه‌ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرنوآمپرومتری صورت گرفته است نتایج اندازه گیری ولتامتری پالس تفاضلی نشان داد دادند که گستره‌ی دینامیکی غلظتی 5/0 تا 250 میکرومولار برای دوپامین با حد تشخیص 87/0 میکرومولار و 1 تا350میکرومولار برای تریپتوفان با حد تشخیص 31/0 می باشند. مزاحمت گونه های ممکن در اندازه‌گیری ترکیبات دوپامین و تریپتوفان مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج حاصل نشان داد که اندازه گیری دوپامین و تریپتوفان برای روش پیشنهادی عاری از مزاحمت اکثر گونه های مزاحم است .