1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه‌گیری همزمان استامینوفن و دوپامین با استفاده از حسگر الکتروشیمیایی بر پایه الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده با گرافن اکسید و نانوصفحات α-Fe2O3
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکترود خمیر کربن اصلاح شده، گرافن اکسید، نانوصفحات α-Fe2O3، دوپامین، استامینوفن،
سال 1401
پژوهشگران کاربر ژیرو کاربر(دانشجو)، علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق یک حسگر الکتروشیمیایی جدید مبتنی بر الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده با گرافن اکسید و نانوصفحات α-Fe2O3 (CPE/GO/α-Fe2O3) جهت تعیین همزمان دوپامین و استامینوفن مورد استفاده قرار گرفته است. نانوصفحات α-Fe2O3 توسط تکنیک‌های FT-IR، XRD، SEM و آنالیز عنصری مشخصه‌یابی شد و سنتز موفقیت‌آمیز آن مورد تائید قرار گرفت. مقایسه عملکرد الکتروشیمیاییالکترود خمیر کربن اصلاح شده با گرافن اکسید و نانو صفحات α-Fe2O3 با الکترود اصلاح نشده و الکترود اصلاح‌شده با گرافن اکسید نشان داد که جریان پیک اکسایشی الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده با گرافن اکسید و نانو صفحات α-Fe2O3 بالاترین مقدار را در مقایسه با دو الکترود دیگر دارد. بررسی‌های الکتروشیمیایی روی دوپامین و استامینوفن با استفاده از روش‌های ولتامتری پالس تفاضلی، ولتامتری چرخه‌ای و کرونو آمپرومتری انجام گردید. متغیرهای موثر بر اندازه‌گیری شامل نوع بافر، pH محلول و زمان تغلیظ، با روش یک متغیر درزمان بهینه شده اند. شرایط بهینه برای اندازه‌گیری همزمان دوپامین و استامینوفن عبارتند از: خمیر کربنی حاوی 9 درصد گرافن اکسید و 9 درصد از نانوصفحات α-Fe2O3، بافر سیترات با 5=pH و زمان پیش تغلیظ 50 ثانیه. ضرایب انتقال بار 36/0 = αc و 67/0 = αa برای دوپامین و 65/0 = αc و 72/0 = αa برای استامینوفن با بررسی تأثیر سرعت روبش بر شدت جریان پیک اکسایش برآورد شدند. علاوه بر این، ثابت سرعت انتقال الکترون برای دوپامین و استامینوفن در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده به ترتیب 31/0 و 12/0 به‌دست آمد. بررسی پایداری نشان داد که الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده می‌تواند در طولانی مدت برای اندازه گیری دوپامین و استامینوفن استفاده شود. همچنین، الکترود پیشنهادی تکرارپذیری مطلوبی برای اندازه‌گیری این دو دارو نشان داد. نفوذپذیری دوپامین و استامینوفن به سطح CPE/GO/α-Fe2O3 نیز توسط روش کرنوآمپرومتری بررسی شد و ضرایب نفوذ دوپامین و استامینوفن محاسبه‌شده توسط این روش به ترتیب 4-10 × 1/1 و 5-10 × 5/5 بودند. پس از بهینه سازی شرایط آزمایشگاهی توسط روش ولتامتری پالس تفاضلی، گستره‌ی خطی حسگر الکتروشیمیایی پیشنهادی برای دوپامین 5/0 تا 300 میکرومولار و برای استامینوفن 5/1 تا 500 میکرومولار بدست آمد. حد تشخیص این حسگر برای دوپامین 25/0 میکرومولار و برای استامینوفن 29/0 میکرومولار محاسه گردید. نتایج بررسی مزاحمت احتمالی ناشی از حضور برخی ترکیبات مزاحم بر روی شدت جریان پیک‌های اکسایشی گونه های مورد اندازه گیری بر روی سطح الکترود CPE/GO/α-Fe2O3 نشان داد که اندازه‌گیری دوپامین و استامینوفن در نمونه‌های حقیقی می‌تواند بدون تأثیر مزاحمت‌های احتمالی انجام شود.