1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه حسگر الکتروشیمیایی بر پایه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با گرافن اکسید و نانوذرات اکسید کبالت سنتز شده به روش سبز با عصاره برگ سنجد و کاربرد آن در اندازه‌گیری‌های تجزیه ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، نانوذرات اکسید کبالت ، دوپامین، مفنامیک اسید، اکسید گرافن، الکترود خمیر کربن اصلاح شده
سال 1401
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)، کاربر ژیرو کاربر(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش، ابتدا سنتز سبز نانوذرات اکسید کبالت با استفاده از عصاره گیاه برگ سنجد به عنوان یک عامل تثبیت کننده ملایم و غیرسمی انجام شد. نانو ذرات اکسید کبالت سنتز شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی، پراش اشعه ایکس و طیف‌سنجی مادون قرمز تعیین ساختار شدند. سپس الکترود خمیر کربن اصلاح شده بانانو ذرات اکسید کبالت و اکسید گرافن به عنوان حسگرجدید برای اندازه گیری همزمان مقادیر کم دوپامین و مفنامیک اسید بکار برده شد. نتایج نشان داد که نانو ذرات اکسید کبالت به عنوان اصلاح‌کننده در حسگر پیشنهادی می‌تواند واکنش‌های انتقال الکترون دوپامین و مفنامیک اسید را تسریع کند.بررسی‌های الکتروشیمیایی روی دوپامین و مفنامیک اسید با استفاده از روش‌های ولتامتری پالس تفاضلی، ولتامتری چرخه‌ای و کرونو آمپرومتری انجام گردید. در شرایط بهینه، الکترود یک پاسخ خطی در برابر غلظت‌های دوپامین ومفنامیک اسید در محدوده 5/300-0 میکرومولار و 1-500 میکرومولار، با حد تشخیص به ترتیب 15/0 میکرومولار و 3/0 میکرومولار ارائه می‌کند. الکترود اصلاح‌شده مزایایی مانند آماده‌سازی راحت، پایداری خوب، حساسیت بالا و انتخاب‌پذیری نسبت به تعیین دوپامین و مفنامیک اسید را نشان داد.