1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه و بهینه سازی حذف فوتوکاتالیزوری آلاینده های محلول در آب با کامپوزیتهای مغناطیسی بر پایه کروم، نقره و کربن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تخریب فوتوکاتالیزوری، طراحی آزمایش، نانو کامپوزیت هتروژن قابل بازیافت, سینتیک واکنش، انرژی الکتریکی مصرفی
سال 1401
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)، امیر عزیزی(استاد مشاور)، مینو شریعتی(دانشجو)

چکیده

. در این تحقیق به تهیه دو نوع نانو کامپوزیت مغناطیسی قابل بازیافت جدید با پاسخ دهی قابل توجه پرداخته شده است. نانوکامپوزیتهای مذکورNCPs)-(AAFR/RGO4O3/Ag/Fe4CrO2AgوNCPs)-ZG(AA4N3C-/g4O2/Ag/ZnFe4CrO2Ag میباشند که در طی چند مرحله سنتز شده وساختار، خلوص، مورفولوژی، ویژگیهای طیفی و خواص مغناطیسی آنها با تکنیکهای,XRDFT-IR ,FE-SEM ,BET ,Zeta potential ,DLS ,EDX,TEM ,UV-Vis ,DRSVSM شناسایی شدند. عوامل مؤثر در تخریب فوتوکاتالیزوری آلاینده های آلی مختلف از جمله متیلن بلو، تحت تابش نور فرابنفش، فوشین و کریستال ویولت تحت تابش نور مرئی تعیین شد و شرایط بهینه جهت افزایش میزان تخریب فوتوکاتالیزوری به کمک طراحی آزمایش و نرم افزار دیزاین اکسپرت مشخص گردید. بر اساس شرایط بهینه، سینتیک تخریب فوتوکاتالیزوری آلاینده های مذکور تعیین شد و ثابتهای سرعت بدست آمد. همچنین، بر اساس نتایج بدست آمده در مطالعات سینتیکی فرآیند فوتوکاتالیزوری، امکان محاسبه انرژی الکتریکی مصرفی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی فرآیندهای فوتوکاتالیزوری نیز فراهم شد. سرانجام، قابلیت استفاده ی مجدد فوتوکاتالیزورهای تهیه شده و بازیافت آنها بررسی و مشخص شد که برای فوتوکاتالیزورهای بازیافت شده کاهش چشمگیری در فعالیت فوتوکاتالیزوری مشاهده نشده است. این نتایج نشان دهنده ی پایداری بالای نانوکامپوزیتها در فرآیندهای فوتوکاتالیزوری میباشد.