1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت الکترود خمیر کربن اصلاح شده با گرافن اکسید و نانو ذرات اکسید روی سنتز شده به روش سبز با عصاره گل اروانه و کاربرد آن به عنوان حسگر الکتروشیمیایی جدید در اندازه گیری های تجزیه ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، الکترود خمیر کربن، گرافن اکساید، نانوذرات اکسید روی
سال 1400
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)، زهرا نصوحی(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق ابتدا نانو ذرات اکسید روی به روش سبز با استفاده از عصاره ی گیاه اروانه سنتز شده است سپس خواص فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفت. متوسط اندازه ی نانو ذرات اکسید روی تقریباً 19 نانومتر با استفاده از معادله ی دبای شرر تخمین زده شد. به منظور کابرد نانو ذرات سنتز شده از یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه ی الکترود خمیر کربن اصلاح شده توسط گرافن اکساید و نانو ذرات اکسید روی برای اندازه گیری مقادیر کم دوپامین و استامینوفن استفاده شده است. خصوصیات تجزیه ای روش از جمله سرعت روبش پتانسیل، نوع بافر ، pH محلول ، سطح فعال الکترودها و زمان تغلیظ مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری ها به وسیله روشهای ولتامتری چرخه ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرنوآمپرومتری انجام شده است. نتایج اندازه گیری ولتامتری پالس تفاضلی نشان دادند که گستره ی دینامیکی غلظتی 3/0 تا 300 میکرومولار برای دوپامین با حد تشخیص 24/0 میکرومولار و 5/0 تا250 میکرومولار برای استامینوفن با حد تشخیص 44/0 می باشند. مزاحمت گونه های ممکن در اندازه گیری ترکیبات دوپامین و استامینوفن مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که روش پیشنهادی عاری از مزاحمت اکثر گونه های مزاحم است .