1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی جدید بر پایه الکترودهای اصلاح شده توسط نانوذرات اکسید فلزی دوپه شده با فلزات نجیب برای اندازه گیری مقادیر کم برخی از ترکیبات شیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات اکسید فلزی دوپه شده، فلزات نجیب، الکترود اصلاح شده، نانوکامپوزیت، ترکیبات دارویی و بیولوژیکی، ترکیبات فنولی
سال 1399
پژوهشگران عالیه دهدشتی(دانشجو)، علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

مهمترین اهداف این رساله، توسعه الکترودهای حساس اصلاح شده توسط نانوذرات اکسید فلزی مثل اکسید نیکل، به صورت دوپه شده با فلزات نجیبی مانند پلاتین و نقره که جزء فلزات نجیب مهم با خواص منحصر به فرد به حساب می آیند و همین طور کاربرد این الکترودهای پیشنهادی در تعیین مقادیر کم ترکیبات شیمیایی مثل ترکیبات فنولی، دارویی و بیولوژیکی در قالب چهار بخش است. در بخش اول، نانو کامپوزیت جدیدی متشکل از نانوذرات اکسید نیکل دوپه شده با پلاتین و نانو لوله های کربنی چند دیواره تهیه و به منظور اصلاح سطح الکترود کربن شیشه ای به کار گرفته شد. الکترود اصلاح شده پیشنهادی جهت بررسی های خصو صیات الکتروشیمیایی و اندازه گیری هم زمان مقادیر کم اپی نفرین و ترامادول در بافر فسفاتی بوسیله روش های ولتامتری چرخه ای و ولتامتری پالس تفاضلی مورد استفاده قرار گرفت. تا کنون هیچ تحقیقی مبنی برای اندازه گیری هم زمان این دو دارو گزارش نشده است. تحت شرایط بهینه، حسگر پیشنهادی برای اپی نفرین و ترامادول به ترتیب گستره دینامیکی خطی 300-5/0 میکرومولار و240-0/1 میکرومولار با حد تشخیص 035/0 میکرومولار و 084/0 میکرومولار با استفاده از تکنیک ولتامتری پالس تفاضلی نشان داد. در بخش دوم، بررسی های خصوصیات الکتروشیمیایی و اندازه گیری هم زمان مقادیر کم پیروکسیکام و آملودیپین در بافر سیتراتی بوسیله روش های ولتامتری چرخه ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو کامپوزیت، نانوذرات اکسید نیکل دوپه شده با پلاتین و نانو لوله های کربنی چند دیواره برای اولین بار انجام شد. در این کار به کمک تکنیک ولتامتری پالس تفاضلی، گستره دینامیکی خطی 320-0/6 میکرومولار با حد تشخیص 0.061 میکرومولار برای پیروکسیکام وگستره دینامیکی خطی250-1/0 میکرومولار با حد تشخیص0.092 میکرومولار برای آملودیپین با استفاده از الکترود حساس پیشنهادی گزارش شد. در بخش سوم، نانو کامپوزیتی از نانوذرات اکسید نیکل دوپه شده با نقره و نانو لوله های کربنی چند دیواره تهیه و به منظور اصلاح سطح الکترود کربن شیشه ای به کار گرفته شد. الکترود اصلاح شده جهت بررسی های خصوصیات الکتروشیمیایی و تعیین هم زمان مقادیر کم دوپامین و کدئین مورد استفاده قرار گرفت. الکترود اصلاح شده پیشنهادی برای دوپامین و کدئین به ترتیب گستره دینامیکی خطی 400-