1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری همزمان اسید اوریک و تریپتوفان با استفاده از الکترودخمیرکربن اصلاح شده با نانوذره تیتانیوم اکساید وگرافن اکساید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکترودهای کربنی، گرافن اکساید، نانوذره تیتانیوم اکساید، اسیداوریک، تریپتوفان
سال 1398
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

در سالهای اخیر استفاده از نانوذرات در تجزیه الکتروشیمیایی بعلت افزایش حساسیت ودقت حسگرهای الکترو شیمیایی مورد توجه زیادی قرارگرفته است. نانوذرات به دلیل وجود ساختار ویژه،سرعت سینتیکی انتقال الکترون را در سطح لایه افزایش داده و این مواد باعث افزایش حساسیت حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده می شوند.در این تحقیق از یک حسگر جدید خمیرکربن اصلاح شده با گرافن اکساید ونانو تیتانیوم اکساید برای اندازه گیری همزمان اسید اوریک و تریپتوفان مورد استفاده قرار گرفته است.ساختار نانو ذره تیتانیوم اکساید بوسیله میکروسکوب الکترونی روبشی (SEM) وپراش انرژی اشعه ایکس (EDX) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های الکتروشیمیایی به روش های ولتامتری چرخه ای،ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری انجام شده است. تاثیر متغیرها دراندازه گیری شامل نوع بافر،PH محلول وزمان پیش تغلیظ به روش یک متغیر در زمان بهینه شده است.با استفاده از ولتامتری پالس تفاضلی در شرایط بهینه،گستره خطی دینامیکی بین 5/0-500 میکرو مولار و حد تشخیص16/0 میکرو مولار برای اسید اوریک وگستره خطی دینامیک1-50 میکرو مولار و حد تشخیص 95/0میکرومولار برای تریپتوفان بدست آمد.امکان مزاحمت های ترکیبات ممکن در اندازه گیری اسید اوریک و تریپتوفان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد روش ارائه شده عاری ازاکثر گونه های مزاحم می باشد.