1403/01/31
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری همزمان استامینوفن و دوپامین با استفاده از حسگر بر پایه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذره آلومینوم اکسید و گرافن اکسید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکترود خمیرکربن، الکترود خمیر کربن اصلاح شده، نانو ذره آلومینیوم اکسید، دوپامین، استامینوفن، گرافن اکسید
سال 1398
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

دوپامین یک انتقال دهنده عصبی مهم از گروه کاتکول آمین ها است که در سیستم عصبی مرکزی پستانداران وجود دارد. استامینوفن یا پاراستامول یک دارو مهم است و به طور گسترده به فرم های خالص یا ترکیب دارویی استفاده می شود. مطالعات انجام شده بر روی مدل های حیوانی نشان داد که استامینوفن نورون ها را از تخریب حفظ می کند و همچنین استامینوفن در اندازه گیری کاتکول آمین ها در نمونه های بیولوژیکی تداخل ایجاد می کند. بنابراین توسعه روشی ساده، ارزان، تکرار پذیر و قابل اعتماد برای اندازه گیری همزمان دوپامین و استامینوفن لازم است که این موضوع یک هدف مهم تحقیقات الکترو شیمی تجزیه ای می باشد. استامینوفن یک مسکن غیر مخدر است و در درمان دردهای خفیف تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با گرافن اکسید و نانو ذرات آلومینیوم اکسید بـرای اندازه گیری همزمان دوپامین و استامینوفن به کار برده شده اسـت. انـدازه گیـری هـا بـه وسـیله روش هـای ولتـامتری چرخـه ای، ولتامتری ضربان تفاضلی و کرونوآمپرومتری انجـام شـده اسـت. خصوصـیات تجزیـه ای روش از جنبـه هـای مختلف شامل سرعت روبش پتانسیل،pH محلول، نوع بافر، سطح فعال الکترود ها و زمان پیش تغلیظ مورد بررسـی قرار گرفته است. با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با گرافن اکسید و نانو ذره آلومینیوم اکسید و بـا بکـارگیری روش ولتامتری ضربان تفاضلی در اندازه گیری دوپامین و استامینوفن، گستره خطی دوپامین از 3/0 میکرومولار تا 250 میکرومولار می باشد و نیز حـد تشـخیص آن 23/0 میکرومولار بدست آمد. گستره خطی استامینوفن نیز از 6/0 میکرومولار تا 275 میکرومولار می باشد و نیز حد تشخیص آن 42/0 میکرومولار بدست آمد. در بررسی اثر مزاحمت ترکیبات مزاحم نتیجه گیری شد که در این اندازه گیری همزمـان، روش ارائه شده عاری از مزاحمت اکثر گونه های مزاحم می باشد. الکترود تهیـه شـده دارای مزایـایی نظیر روش ساخت ساده، سرعت بالا، تکرارپذیری، پایداری بالا، گسترده خطی مناسب، حد تشخیص کم، حساسیت بالا می باشد. در نتیجه حسگر پیشـنهاد شـده کاندید جالبی برای کاربرد های عملی می باشـد . حسـگر پیشـنهاد شـده بـرای انـدازه گیـری همزمان دوپـامین واستامینوفن در نمونه های دارویی و بیولوژیکی با موفقیت به کار گرفته شد .