1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و بررسی الکتروشیمیایی حسگرهای بر پایه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات آلومینیوم اکسید و گرافن اکسید و کاربرد آنها در اندازه گیری همزمان تریپتوفان و استامینوفن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکترود خمیرکربن، استامینوفن، تریپتوفان، الکترود خمیر کربن اصلاح شده، گرافن اکساید‬‬‬، نانو ذره آلومینیوم اکساید
سال 1398
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

در سال های اخیر استفاده از نانو مواد در روش های الکتروشیمی تجزیه ای بهدلیل حساسیت و دقت حسگرهای الکتروشیمیایی مورد توجه زیادی واقع شده اند. این ترکیبات به دلیل ویژگی های ساختاری خاص، با تسریع سینتیک انتقال الکترون و افزایش مساحت سطح باعث افزایش حساسیت حسگرها الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانو مواد می شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ در این تحقیق از حسگر الکتروشیمیایی بر پایه الکترود خمیر کربن اصلاح شده توسط گرافن اکسید و نانو ذرات آلومینیوم اکسید برای اندازه گیری مقادیر کم استامینوفن و تریپتوفان استفاده شده است. ریخت شناسی فیزیکی نانوذرات آلومینیوم اکسید با کمک تکنیک های میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش اشعه X مطالعه گردید. بررسی های الکتروشیمیایی به وسیله روش های ولتامتری چرخه ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونو آمپرومتری انجام شده است. متغیرهای موثر بر اندازه گیری شامل نوع بافر، pH محلول و زمان تغلیظ، با روش یک متغیر درزمان بهینه شده اند. گستره دینامیکی خطی غلظتی 25/0 تا 30 میکرومولار با حد تشخیص 19/0میکرومولار برای استامینوفن و 5/0 تا 550 میکرومولار با حد تشخیص 4/0 میکرومولار برای تریپتوفان با استفاده از تکنیک ولتامتری پالس تفاضلی در شرایط بهینه بدست آمد. مزاحمت های گونه های ممکن در اندازه گیری ترکیبات استامینوفن و تریپتوفان مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داده شد که روش پیشنهاد شده ارائه شده عاری از مزاحمت اکثر گونه های مزاحم می باشند. در پایان از الکترود های اصلاح شده جهت اندازه گیری گونه های مورد بررسی در نمونه های حقیقی با موفقیت استفاده شد.