1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه الکتروشیمیایی خواص ضد خوردگی نانوکامپوزیت جدید پلی آنیلین/ CoFe2O4
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات مغناطیسی CoFe2O4، پلی آنیلین، خوردگی، استیل کربن
سال 1397
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)، داود قنبری(استاد مشاور)

چکیده

در این تحقیق نانو ذرات CoFe2O4 را به روش همرسوبی سنتز کرده، سپس نانو کامپوزیتی از پلی-آنیلین و نانو ذرات CoFe2O4 از طریق پلیمریزاسیون دو مرحله ای تهیه شد، Fe3+ و آمونیوم پرسولفات (APS) به عنوان اکسنده در هر مرحله استفاده شد. این نانو کامپوزیت با نسبت 1:1، 1:2و 2:1 از PAni و CoFe2O4 تولید شد. در نهایت پوششی از این نانو-کامپوزیت بر روی سطح استیل کربن پوشش داده شد و کارایی ترکیب سنتز شده به عنوان بازدارنده خوردگی برای استیل کربن در NaCl 5/3% از طریق تکنیک های الکتروشیمیایی مختلف مثل پتانسیل مدار باز (OCP)، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و مقاومت ظاهری الکتروشیمیایی (EIS) بررسی شد. ساختار و مورفولوژی نانو کامپوزیت های مغناطیسی به وسیله SEM، FT-IR و XRD مشخص شد.نتایج نشان داد که پوشش نانو کامپوزیت (1:2) CoFe2O4/PAni توانایی محافظت از استیل کربن در برابر خوردگی در محلول NaCl 5/3% را دارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که خوردگی کربن به واسطه نانو کامپوزیت (1:2) CoFe2O4/PAni کاهش چشمگیری از خود نشان داد. داده های حاصل از نمودار های تافل نیز کاهش چگالی جریان و پتانسیل خوردگی را نشان داد. چگالی جریان خوردگی الکترود بدون پوشش استیل کربن از 2443/0 میکروآمپر به 0360/0 میکروآمپر کاهش و پتانسیل خوردگی به سمت مقادیر منفی تر از پتانسیل الکترود بدون پوشش جا به جا می-شود. این رفتار نشان دهنده عملکرد خوب این پوشش برای کند کردن واکنش خوردگی است. داده های طیف سنجی مقاومت ظاهری الکتروشیمیایی نشان داد که مقاومت انتقال بار برای الکترود بدون پوشش از 82 به 1970 اهم افزایش می یابد. درصد کارایی بازدارندگی برای نانو کامپوزیت CoFe2O4/پلی آنیلین نیز 83/95 محاسبه شد.