1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه ی الکترود طلا اصلاح شده با نانوکامپوزیت نیکل سولفید و نانولوله های کربنی و کاربرد آن در اندازه گیری مقادیر کم نمونه های دارویی و بیولوژیکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت نیکل سولفید، الکترود طلا، استامینوفن، اسیدفولیک
سال 1397
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، رفتار الکتروشیمیایی الکترود طلا اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و نانوذرات نیکل سولفید در مطالعه و اندازه گیری داروی استامینوفن و اسیدفولیک بررسی شده است. در ابتدا مطالعات مربوط به اصلاح سطح الکترودها با استفاده از روش ولتامتری چرخه ای انجام شده است. سپس از طراحی آزمایش به منظور بهینه سازی همزمان عوامل موثر بر پاسخ الکتروشیمیایی داروها استفاده شده است. پس از آن رفتار الکتروشیمیایی داروها در سطح الکترودهای اصلاح شده، با استفاده از روش ولتامتری چرخه ای مطالعه گردیده است. همچنین با استفاده ازولتامتری پالس تفاضلی، اندازه گیری کمی و تعیین حدتشخیص داروها در سطح الکترودهای اصلاح شده انجام و اندازه گیری جریان های پیک آندی، برای استامینوفن رابطه خطی در دو گستره غلظتی(20-06/0) و(40-150) میکرومولار و اندازه گیری جریان های پیک آندی اسید-فولیک رابطه خطی در دو گستره غلظتی(14-8/0) و(50-800) میکرو مولار به دست آمد. حد تشخیص روش برابر 025/0 میکرو مولار برای استامینوفن، 3/0 میکرو مولار برای اسیدفولیک محاسبه شدند. و در پایان میزان مزاحمت احتمالی در اندازهگیری ترکیبات مورد مطالعه، در نتیجه حضور سایر گونههای موجود در نمونههای حقیقی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که روش ارائه شده عاری از مزاحمت اکثر گونههای تداخل گر میباشد. روش ارائه شده در این تحقیق برای اندازه گیری استامینوفن و فولیک اسید از مزایایی از قبیل پایداری بسیار خوب الکترود، گستره ی خطی وسیع، حساسیت بالا و حدتشخیص کم برخوردار است