1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت حسگرها بر پایه الکترودهای اصلاح شده با نانو مواد و مطالعه الکتروشیمیایی آنها جهت اندازه گیری مقادیر کم پارابن ها، ناتامایسین و سایر ترکیبات دارویی و بیولوژیکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکترود چاپگر صفحه ای، الکترود کربن شیشه ای، الکترود خمیر کربن، ناتامایسین، پروپیل پارابن
سال 1397
پژوهشگران اکبر یوسفی(دانشجو)، علی بابایی(استاد راهنما)، مصطفی دلاور(استاد مشاور)

چکیده

در سال های اخیر استفاده از نانو مواد در روش های الکتروشیمی تجزیه ای به ویژه در ساخت حسگرها الکتروشیمیایی مورد توجه زیادی واقع شده اند. این ترکیبات به دلیل ویژگی های ساختاری خاص، با تسریع سینتیک انتقال الکترون و افزایش مساحت سطح باعث بهبود اندازه گیری ترکیبات حیاتی در نمونه های بیولوژیک، دارویی و غذایی می شوند. در این تحقیق با تکیه بر خواص منحصر به فرد نانو مواد (نانولوله های کربنی، نانو مزوپورها و نانو فلزات)، از آن ها در تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری ترکیبات بیولوژیکی، دارویی، مواد نگهدارنده غذایی و آرایشی حائز اهمیت، استفاده می شود. این تحقیق شامل چهار بخش مجزا به شرح ذیل می باشد: بخش اول شامل ساخت و مطالعات الکتروشیمیایی حسگر بر پایه الکترود چاپگر صفحه ای اصلاح شده توسط کامپوزیت نانو لوله های کربنی چند دیواره و نانو ذرات کادمیم سولفید آلائیده شده با پلاتین و کاربرد آن در اندازه گیری ناتامایسین بوده که گستره دینامیکی خطی غلظتی 2/0 تا 0/70 میکرومولار با حد تشخیص 12/0 میکرومولار با استفاده از تکنیک ولتامتری ضربان تفاضلی برای ناتامایسین بدست آمد. بخش دوم شامل ساخت و مطالعات الکتروشیمیایی حسگر بر پایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با کامپوزیت نانولوله کربنی چند دیواره- نانو مزوپور Fe3O4@MCM-48 و کاربرد آن در اندازه گیری همزمان مقادیر کم نور اپی نفرین، تیروزین در حضور اسکوربیک اسید بوده که گستره دینامیکی خطی غلظتی 4/0 تا 0/600 میکرومولار با حدتشخیص 19/0 میکرومولار برای نوراپی نفرین و 9/0 تا 0/400 میکرومولار با حدتشخیص 28/0 میکرومولار برای تیروزین با استفاده از تکنیک ولتامتری ضربان تفاضلی بدست آمد. بخش سوم شامل ساخت و مطالعات الکتروشیمیایی حسگر بر پایه الکترود چاپگر صفحه ای اصلاح شده توسط هیبرید نانو لوله های کربنی چند دیواره- نانو ذرات کبالت سولفید و کاربرد آن در اندازه گیری پروپیل پارابن بوده که گستره دینامیکی خطی غلظتی 2/0 تا 0/450 میکرومولار با حد تشخیص 08/0 میکرومولار با استفاده از تکنیک ولتامتری ضربان تفاضلی برای پروپیل پارابن بدست آمد. بخش چهارم شامل ساخت و مطالعات الکتروشیمیایی حسگر بر پایه الکترود خمیر کربن اصلاح شده توسط کامپوزیت گرافن اکساید- نانو هیدروکسید مغناطیسی و کاربرد آن در اندازه گیری همزمان مقادیر کم دوپامین و تریپتوفان بوده که گستره د