1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و مطالعه الکتروشیمیایی حسگرهای بر پایه الکترودهای طلای اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانو لوله های کربنی چند دیواره و نانو ذرات قلع اکسید و کاربرد آنها در اندازه گیری مقادیر کم اپی نفرین و فولیک اسید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانولوله های کربنی چنددیواره، نانوذرات قلع اکسید، الکترود طلا، اپی نفرین، فولیک اسید
سال 1396
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)، داود قنبری(استاد مشاور)

چکیده

روش های الکتروشیمی تجزیه ای با توجه به حساسیت ،صحت و سادگی آن ها ،در سال های اخیر مورد توجه زیادی واقع شده است. در این روش ها، الکترودهای اصلاح شده متنوعی برای اندازه گیری ترکیبات حیاتی در نمونه های بیولوژیکی و دارویی به کار گرفته شده است. در این تحقیق در کار اول الکترود طلای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی چند دیواره و نانو ذرات قلع اکسید برای اندازه گیری هم زمان مقادیر کم اپی نفرین و فولیک اسید استفاده شد. درکار دوم اکسیداسیون الکتروشیمیایی آملودیپین و آسکوربیک اسید بوسیله الکترود طلای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی و نانو ذرات روی سولفید بررسی و اندازه گیری شد. مطالعات الکتروشیمیایی با به کار گیری روش های ولتا متری چرخه ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونو آمپرومتری انجام گردیده است. مورفولوژی فیزیکی الکترود و نانو ذرات با کمک تکنیک های میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و پراش اشعه ایکس بررسی گردید. پارامترهای موثر شامل سرعت اسکن پتانسیل، pH محلول و زمان تجمع نیز در هر کارمورد مطالعه واقع شدند. خصوصیات تجزیه ای الکترودهای اصلاح شده برای اندازه گیری ترکیبات مذکوردر شرایط بهینه بدست آمد. مزاحمت-های گونه های ممکن در اندازه گیری ترکیبات به دلیل حضورشان در نمونه های حقیقی مورد بررسی قرار گرفتند. الکترودهای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی و نانو ذرات از مزایایی از قبیل تهیه آسان، پایداری و تکرار پذیری قابل قبول تجزیه ای ،فرایندهای الکتروشیمیایی بهبود یافته، حساسیت بالا، زمان پاسخ کوتاه و دامنه حد تشخیص بالا برخوردار می باشد حسگرهای الکتروشیمیایی مذکور به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری گونه های مورد بررسی در نمونه های دارویی و بیولوژیکی به کار می روند.