1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بکارگیری مشتقات گرافن اکساید- نانو ذرات و پلی اریوکروم بلک تی برای اصلاح الکترود کربنی و کاربرد آن در اندازه گیری های تجزیه ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پارا آمینوفنول، 2و3- دی متیل فنول، گرافن اکساید، پلی اریو کروم بلک تی، نانو ذرات
سال 1394
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

آلودگی فاضلاب ها بدلیل حضور آلاینده های مختلف نظیر رنگ ها، هیروکربن های هالوژنه، ترکیبات فنولی و ... می باشد. ترکیبات فنولی از آلایند ههای متداول در تعداد زیادی از پساب های صنعتی بوده و با توجه به میزان سمیت و پایداری آنها تعیین و اندازه گیری آن ها ضروری است. در این تحقیق برای اولین بار از کامپوزیت نانو ذرت شامل کگرافن اکساید، نانو ذرات مس اکساید و پلی اریو کروم بلک تی با توجه به ویژگی ها و خواص منحصر به فرد آنها در اصلاح سطح الکترود ها برای برسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری مقادیر کم آلاینده های فنلی استفاده شده است. روش ارایه شده در این تحقیق برای اندازه گیری پارا آمینوففنول و 2و3- دی متیل فنول در مقایسه با مطالعات پیشین از مزایایی از قبیل پایداری بسیار خوب الکترود به دلیل عدم انحلال کامپوزیت های گرافن اکساید و نانو ذرات مس اکساید و پلی اریو کروم بلک تی در آب، گستره خطی وسیع، حساسیت بالا و حد تشخیص نسبتا کم بر خوردار است. در این مطالعه برای اولین بار از الکترود اصلاح شده مذکور جهت اندازه گیری مقاذیر کم پارا آمینوففنول و 2و3- دی متیل فنول استفاده شده است. برسی های الکتروشیمیایی به وسیله روش های ولتامتری چرخه ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونو آمپرومتری انجام گرفته است. پارامترهای موثر بر اندازه گیری شامل سرعت روبش پتانسیل، pH محلول و زمان تغلیظ، بررسی شده اند. مشخصات تجزیه ای الکترودهای اصلاح شده پیشنهادی تحت شرایط بهینه برای اندازه گیری گونه هلی مورد نظر ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روش ولتامتری پالس تفاضلیف جریان پیک آندی پارا آمینو فنول، یک رابط خطی برای غلظت در گستره 2 تا 150 میکرو مولار نشان داد. دامنه خطی برای 2و3- دی متیل فنول ، از غلظت 20 تا 450 میکرو مولار به دست آمد. حد تشخیص روش برابر 0.699 میکرو مولار برای پارا آمینو فنول و برای 2و3- دی متیل فنول برابر 3.08 میکرو ولار محاسبه گردیده است. میزن مزاحمت احتمالی در اندازه گیری ترکیبات مورد مطالعه، در نتیجه حضور سایر گونه های موجود در نمونه های حقیقی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که روش های ارایه شده عاری از مزاحمت اکثر گونه های مزاحم می باشند.