1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت حسگر الکتروشیمیایی الکترودهای کربنی اصلاح شده با مشتقات گرافن اکساید، نانو ذرات و پلی ملامین وکاربرد آن در اندازه گیری های تجزیه ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلی ملامین، نانو ذرات مس اکساید، گرافن اکساید، 2-آمینو4-کلروفنل، 2و3-دی متیل فنول، ولتامتری چرخه ای و الکترود خمیر کربن
سال 1394
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

در این مطالعه، برای اولین بار از الکترود کربنی اصلاح شده با مشتقات گرافن اکساید، نانوذرات مس اکساید و پلی ملامین جهت اندازه گیری هم زمان مقادیر کم 2-آمینو4-کلروفنول و 2و3-دی متیل فنول استفاده شده است. بررسی های الکتروشیمیایی به وسیله روش های ولتامتری چرخه ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری انجام شده است. پارامترهای موثر بر اندازه گیری شامل سرعت روبش پتانسیل، pH محلول و زمان تغلیظ، بررسی و بهینه سازی شده اند. مشخصات تجزیه ای الکترودهای اصلاح شده پیشنهادی تحت شرایط بهینه برای اندازه گیری گونه های مورد نظر، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روش ولتامتری پالس تفاضلی، جریان پیک آندی 2-آمینو4-کلروفنول، یک رابطه خطی برای غلظت در گستره 1 تا 400 میکرو مولار نشان داد. دامنه خطی برای 2و3-دی متیل فنول نیز، از غلظت 3 تا 500 میکرومولار به دست آمد. حد تشخیص روش برابر 70/0 میکرومولار برای 2-آمینو4-کلروفنول و 18/1 میکرومولار برای 2و3-دی متیل فنول محاسبه گردیده است. میزان مزاحمت احتمالی در اندازه گیری ترکیبات مورد مطالعه، در نتیجه حضور سایر گونه های موجود در نمونه های حقیقی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که روش های ارائه شده عاری از مزاحمت اکثر گونه های مزاحم می باشند.