1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین غلظت های بسیار کم مولیبدن توسط روش ولتا متری عاری سازی جذب سطحی کاتالیزوری با بکار گیری روش یک متغیر در زمان
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1383
پژوهشگران علی بابایی

چکیده

ثبت نشده‌است!