1403/03/30
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فیلوژنتیکی گونه های دو جنس Ziziphora و Hymenocrater )تیره Lamiaceae ( در ایران، ژنتیک جمعیت و انگشت نگاری ژنتیکی گونه های دارویی در آنها
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
Ziziphora ، Hymenocrater ، گرده شناسی ،نشانگرهای مولکولی، . انگشت نگاری ژنتیکی.
سال 1397
پژوهشگران مسعود شیدایی ، راحله طبری پور ، ز نورمحمدی ، سید مهدی طالبی

چکیده

در ایران سرده Ziziphora یک گونه چند ساله و سه گونه یکساله شناسایی شده و سرده Hymenocrater شامل 21 گونه چند ساله می باشد. در این پژوهش، گونه های Ziziphora و Hymenocrater از نظر ریخت شناسی، مولکولی و گرده شناسی مورد بررسی قرار گرفتند . در مجموع مطالعات بیوسیستماتیکی و تاکسونومیکی در این دو سرده خیلی کم صورت گرفته است. درگونه Z. clinopodioides نشانگرهای مولکولی ، مطالعات ریخت شناسی و گرده شناسی نتایج مشابهی را نشان دادند و افراد جمعیتهای مطالعه شده با هم همپوشانی داشته که نشان دهنده این است که احتمالا در این گونه، زیرگونه ای وجود ندارد بررسی های ریخت شناسی، گرده شناسی و فیلوژنتیکی نشان داد که نمونه های هر کدام از زیر گونه های Z. capitata کاملا از یکدیگر متمایز هستند. داده های حاصل از نشانگر هسته ای ITS با روش های فیلوژنتیکی گونه های یکساله Ziziphora و چند ساله در ایران در خوشه های جدا دور از هم قرار گرفتند. مطالعات ریخت شناسی، گرده شناسی و مولکولی نشان دادند که می توان گونه های جنس Hymenocrater را از هم جدا کرد و پی به قرابت بین گونه ها برد و همچنین احتمال وجود هیبریداسیون و گونه زایی در گونه های Hymenocrater بسیار زیاد می باشد. ساختار ژنتیک جمعیت در گونه Z. tenuior و گونه Z. clinopodioides مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در گونه Z. tenuior مشخص کرد که جمعیت های جغرافیایی از یکدیگر متفاوت می باشند. نتایج در گونه Z. clinopodioides مشخص کرد که عواملی همچون محدودیت در شارش ژنی، رانش ژنی و سازگاری های محلی باعث تنوع در جمعیت های این گونه شده است. پروفایل ژنتیکی برای گونه های دارویی مهم این دو سرده یرای اولین بار در ایران فراهم شده است که می توان گیاهان دارویی که در اختیار مردم قرار می گیرند را با انگشت نگاری ژنتیکی ارزیابی و تایید کرد.