1403/03/29
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تغییرات ساختار تشریحی برگ در جمعیتهای مختلف گونه anisodon Marrubium Koch. C در ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
صفبت تـشیحی، Marrubium ،خٕؼیت، ثشی
سال 1397
مجله مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران سید مهدی طالبی ، مسعود شیدایی ، فاطمه آریا نژاد

چکیده

هدف: در این مطالعه ساختار تشریحی برگ و تغییرات بافت شناسی آن در سه جمعیت از گونهM. anisodon در ایران بررسی شد. مواد و روش ها: از هر جمعیت دو فرد انتخاب شد. برگ های میانی ساقه بعد از تثبیت در محلول تثبیت کننده، تحت برش دستی قرار گرفته و برش های نازکی از آن ها تهیه شد. سپس نمونه ها رنگ آمیزی مضاعف شده و توسط میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. داده ها توسط نرم افزار های SPSS و MVSP تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: ساختار عرضی برگ در همه جمعیت ها از نوع پشتی–شکمی بود، اما صفات کمی و کیفی ساختار تشریحی برگ در بین جمعیت ها متفاوت بود. آزمون ANOVA تفاوت معنی‫دار بین اغلب صفات کمی مطالعه شده نشان نداد. افراد جمعیت ها در درخت UPGMA و همچنین نمودارهای PCAو PCO از یکدیگر جدا شدند. نحوه استقرار جمعیت ها با فاصله جغرافیایی آن ها تطابق نداشت. هر یک از جمعیت ها دارای ویژگی تشریحی خاصی بودند که موجب تمایز آن‫ها از یکدیگر می شد. نتیجه گیری: تشابه در شرایط اکولوژیکی زیستگاه ها موجب تشابه ساختار تشریحی می شود و این مسئله با فاصله جغرافیایی مرتبط نیست. بنابراین، هرجا که شرایط اکولوژیکی یکسان باشد، تشابه ساختار تشریحی برگ بسیار محتمل خواهد بود.