1403/03/29
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بیوسیستماتیک و فلور بیولوژیکی جنس quercus در استان لرستان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
Quercus ، Fagaceae، سیستماتیک جدید، مورفو-آناتومی، گرده شناسی، شیمیوتاکسونومی ، فلاونوئید.
سال 1393
پژوهشگران سید مهدی طالبی(استاد مشاور)

چکیده

جنس بلوط متعلق به راسته Fagales خانواده Fagaceae یکی از مهم ترین جنس های این خانواده با تقریبا300-600 گونه در جهان و 17 گونه در ایران است. اعضای این جنس به صورت درختان یا درختچه هایی تک پایه با برگ های ساده متناوب، گل نر به صورت سنبله های دم گربه ای ،میوه تک فندقه و محبوس در نیم کوپول دیده می شوند. در این مطالعه از روش های سیستماتیک حدید شامل مطالعات موفو-آناتومی، گرده شناسی و فیتوشیمی برای شناسایی و تشخیص گونه های این جنس استفاده گردید. 9 جمعیت از گونه Q. brantii از نقاط مختلف استان لرستان جمع آوری و با استفاده از منابع معتبر قابل دسترس شناسایی شد.71 صفت کمی و کیفی مورفو- آناتومی، 7 صفت گرده شناسی و 22 صفت فیتوشیمیایی تعیین و با استفاده از ابزار های مناسب بررسی گردیدند.داده ها پس از کد گذاری با استفاده از نرم افزار های MVSPو SPSS آنالیز و سپس کلاستر مربوطه رسم کردید.نتایح موفو-آناتومی نشان داد که صفات میوه و کوپول با ارزشترین صفات در تفکیک حمعیت های گونه Q. brantii در مقایسه با سایر صفات هستند. داده های گرده شناسی ارزشمند بودن شکل دانه گرده را در تفکیک جمعیت ها نشان داد. مطالعه فلاونوئیدی نشان داد که همه اندام های جمعیت های مورد مطالعه دارای فلاونوئید سولفات، فلاون و آگلیکون هستند. بر مبنای این مطالعه پیشنهاد می شود که حمعیت CTA3 به دلیل تفاوت در صفات موفو-آناتومی با سایر جمعیت ها به عنوان واریته حدید معرفی می شود.