2024 : 6 : 24
Rahim Moradi

Rahim Moradi

Academic rank: Assistant Professor
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
Education: PhD.
ScopusId:
Faculty: Humanities
Address: Arak University
Phone:

Research

Title
مطالعه تطبیقی مولفه‌های تضمین کیفیت در آموزش عالی جهان و ارائه چهارچوب پیشنهادی به منظور ارتقای کیفیت در نظام آموزش عالی ایران
Type
Presentation
Keywords
چهارچوب، مولفه‌ها، اهداف، استاندارد، اصول ، تضمین کیفیت، آموزش عالی.
Year
2023
Researchers Rahim Moradi

Abstract

چکیده - کیفیت آموزش عالی برای برانگیختن ذهن افراد در جهت ایجاد تفکر انتقادی سازنده و مشارکت معنادار در توسعه ملی امری مهم و ضروری است. هدف پژوهشِ حاضر مطالعه تطبیقی مولفه‌های تضمین کیفیت در کشورهای منتخب و ارائه چهارچوب پیشنهادی به منظور ارتقای کیفیت در نظام آموزش عالی ایران است. روش پژوهشْ برای بخش بررسی تطبیقی، تحلیل اسناد با رویکرد تطبیقی است با کمک الگوی جان استوارت میل انجام شده است. جامعۀ آماری شامل مولفه‌های تضمین کیفیت در کشورهای منتخب و نمونۀ مورد بررسی شامل مولفه‌های تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی اروپا، آفریقای جنوبی، کشورهای جنوب شرقی آسیا بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. با توجه به سئوال اول پژوهش، یافته‌های آن در چهار حوزه اهداف، اصول، مولفه و استانداردهای تضمین کیفیت کدگذاری و مولفه‌های مشترک در جدول قرارداده شدند. همچنین برای ارائه چهارچوب پیشنهادی از روش مرور نظام مند استفاده شد. جستجوی نظام مند با توجه به کلمات کلیدی مقالات مرتبط از سال 2012 تا 2022 در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر انجام شد و اسناد و مقاله‌های منطبق با معیارها جهت بررسی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های بدست آمده در چهار مضمون اصلی مدیریت آموزشی، مدیریت منابع، ویژگی‌های دانشگاه و فارغ التحصیلان و ارائه و طرح ریزی آموزشی و 49 مضمون فرعی خلاصه شد. یافته‌های این پژوهش می تواند افق های جدیدی را در زمینه اندیشه در خصوص آینده مطلوب و معیاری برای اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدت در حوزه مسائل مرتبط با کیفیت نظام آموزشی بگشاید و نقش موثری در ارتقای کیفیت در نظام آموزش عالی ایران ایفا نماید.