1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آموزش و پرورش ویژه با رویکرد فناوری
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
آموزش و پرورش، ویژه ،رویکرد فناوری
سال 1397
پژوهشگران اسماعیل زارعی زوارکی ، رحیم مرادی ، الهه ولایتی

چکیده

این کتاب مشتمل بر سه بخش و بیست و پنج فصل است. در فصل اول، کلیات آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه، در فصل دوم، گروه دانش آموزان با آسیب بینایی، در فصل سوم، گروه دانش آموزان با آسیب شنوایی، در فصل چهارم، گروه دانش آموزان با آسیب های جسمی– حرکتی، در فصل پنجم، گروه دانش آموزان کم توان ذهنی، در فصل ششم، گروه دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری، در فصل هفتم، گروه دانش آموزان داری مشکلات رفتاری-هیجانی، در فصل هشتم، گروه دانش آموزان دارای مشکلات گفتاری-ارتباطی، در فصل نهم، گروه دانش آموزان با استعداد و تیزهوش، در فصل دهم، ویژگی-های دانش آموزان کم توان ذهنی، در فصل یازدهم، انواع طبقه بندی کم توانی ذهنی، در فصل دوازدهم، عوامل کم توانی ذهنی و پیشگیری از آن، در فصل سیزدهم، نظام آموزش وپرورش دانش آموزان کم توان ذهنی، در فصل چهاردهم، اصول و راهکارهای آموزش به دانش آموزان کم توان ذهنی، در فصل پانزدهم، محیط آموزشی مناسب برای دانش آموزان کم توان ذهنی، در فصل شانزدهم، کلیات فناوری و آموزش و پرورش ویژه، در فصل هفدهم، کاربرد سخت افزار در آموزش ویژه، در فصل هجدهم، کاربرد نرم افزار در آموزش ویژه، در فصل نوزدهم، کاربرد رایانه در آموزش ویژه، در فصل بیستم، کاربرد شبکه در آموزش ویژه، در فصل بیست و یکم، کلیات بازی های رایانه ای ، در فصل بیست و دوم، یادگیری مبتنی بر بازی های رایانه ای، در فصل بیست و سوم، کاربرد بازی های رایانه ای آموزشی توسط معلمان، در فصل بیست و چهارم کاربرد بازی های رایانه ای توسط دانش آموزان کم توان ذهنی و در فصل بیست و پنجم تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای برای دانش آموزان کم توان ذهنی در قالب مطالعه موردی بررسی و تبیین شده است.