1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر طرح درس غنی شده مبتنی بر هنر بر خلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
طرح درس غنی شده، هنر، خلاقیت، دانش آموزان، دوره ابتدایی.
سال 1400
پژوهشگران رحیم مرادی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر طرح درس غنی شده مبتنی بر هنر بر خلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر کرج صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر کرج بود، که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر از دانش آموزان انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه آزمایش(20نفر) و گروه کنترل(20نفر) گمارده شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش،آزمون خلاقیت تورنس بود.گروه آزمایش طی 15 جلسه با استفاده از پکیج طرح درس مبتنی بر هنر آموزش دیدند و گروه کنترل به شیوه سنتی و مرسوم تعلیم دیدند. به منظور بررسی تغییرات حاصله، ابتدا پیش آزمون خلاقیت بر روی هر دو گروه اجراء شد. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل که پکیج تدریس هنر بود، قرار گرفت و از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد . برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آماری در دو بخش توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس چندمتغیری ) استفاده شده است.نتایج حاکی از این بود که استفاده از روش تدریس اثربخش هنر باعث رشد خلاقیت دانش آموزان در تمامی مولفه ها شده است.