1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی مبتنی بر فناوری کمکی و بررسی تاثیر آن بر میزان انگیزش و رضایت تحصیلی دانش آموزان با آسیبهای جسمی حرکتی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
طراحی ، اعتبار یابی، الگوی آموزشی، فناوری ، انگیزش ، رضایت تحصیلی دانش آموزان، آسیبهای جسمی حرکتی
سال 1400
پژوهشگران رحیم مرادی

چکیده

این پژوهش باهدف طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی مبتنی بر فناوری کمکی و تأثیر آن بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی و رضایت تحصیلی دانش آموزان با آسیب های جسمی – حرکتی در درس زبان انگلیسی انجام گرفت. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، از روش تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی، از طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش، اسناد، مقالات، کتاب ها که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، مورد تحلیل محتوای استقرایی قرار گرفت. نمونه ی آماری جهت تعیین عناصر الگو، تعداد 76 مقاله ی مرتبط با فناوری کمکی و آموزش ویژه و 5 جلد کتاب بود که به صورت هدفمند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. نمونه آماری مرحله اعتبارسنجی درونی الگو را تعداد 25 نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی و متخصصان آموزش ویژه تشکیل دادند که به عنوان نمونه ی در دسترس انتخاب شدند. طبق تحلیل محتوای انجام شده، پنج مؤلفه اصلی و 27 زیر مؤلفه برای مؤلفه های اصلی استخراج شدند. پس از تحلیل محتوا و استخراج کدها، مؤلفه ها و زیر مؤلفه ها در قالب الگو ارائه گردید. ابتدا الگوی مفهومی که دربرگیرنده همه این عناصر بود طراحی شد و سپس الگوی روندی که الگوی کاربردی و قابل اجرا است طراحی و تدوین گردید. به منظور بررسی اعتبار درونی الگوی پیشنهادی از پرسشنامه استفاده شد. برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه و معیارهای آن از شاخص نسبت روایی محتوایی استفاده شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 91/0به دست آمد. نتایج اعتباریابی درونی نشان داد که تمام معیارهای الگوهای پیشنهادی میانگین بالای 3 را کسب کرده اند و به عبارتی می توان گفت الگوهای پیشنهادی از دیدگاه متخصصان مورد تأیید است. همچنین نمونه در بخش اعتباریابی بیرونی 16 نفر از دانش آموزان با آسیب جسمی-حرکتی پایه هفتم ودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. نتایج پژوهش بررسی اعتباریابی درونی الگو نشان داد اندازه آزمون تی برای همه سؤالات مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش نشان داد که پس از حذف اثر پیش آزمون (میانگین تعدیل شده) بین میانگین نمرات انگیزش پیشرفت تحصیلی و رضایت تحصیلی دو گروه در مرحله