1403/03/26
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیرات آلودگی هوا بر سلامتی، عملکرد و ظرفیت دستگاه تنفسی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آلودگی هوا، اسپیرومتری، روش IDW ،ظرفیت تنفسی
سال 1398
پژوهشگران مرتضی نادری(استاد راهنما)، امیر هدایتی آقمشهدی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آلودگی هوا بر سلامتی، عملکرد و ظرفیت دستگاه تنفسی کارکنان بخش خدمات شهری، شهرداری اراک است. در این پژوهش ابتدا با توجه به میانگین داده های یکساله (سال 1397) ایستگاه های سنجش آلودگی هوای اراک که در دو منطقه شهری 1 و 2 شهری، اراک واقع شده اند نقشه های آلاینده های موجود در سطح شهر اراک به صورت جداگانه با استفاده از روش IDW و در نرم افزار Arc GIS تهیه شد. در این نقشه ها مشاهده شد که در منطقه 1 شهری، میزان غلظت آلاینده های Co، No، NOx و PM2.5 بالاتر از منطقه 2 و در منطقه 2 نیز غلظت O3، PM10 و So2 بیشتر از منطقه 1 می باشد. همچنین میزان No2 در هر دو منطقه تقریبا یکسان است. آزمایش اسپیرومتری 62 نفر از کارکنان خدمات شهری، شهرداری اراک که در دو منطقه 1 و 2 شهری مشغول به کار بودند در دو سال متوالی 2017 و 2018 مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تی تست مستقل و در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با بین شاخص های اسپیرومتری و سن رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش سن، سطح شاخص های اسپیرومتری اقزایش یافته که نشان دهنده کاهش ظرفیت تنفسی افراد است. همچنین ظرفیت تنفسی افراد از سالی به سال دیگر دچار افت چشمگیری شده بود. در بررسی که بین کارکنان خدمات شهری دو منطقه 1 و 2 اراک صورت گرفت مشاهده شد که در شاخص FEV1/FVC ارتباط معناداری وجود دارد اما در شاخص های FVC و FEV1 اختلافی مشاهده نشد.