1403/03/27
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستانگذران در دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
دریاچه چغاخور، پرندگان مهاجر، فراوانی، غنای گون های، تنوع گون های
سال 1398
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم گلزار ، بهمن شمس اسفندآباد ، جعفر مرشدی ، مرتضی نادری ، سید علی جوزی

چکیده

بهمنظور بررسی روند تغییر شاخصهای تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران در دریاچه چغاخور، داده های سرشماری نیمه زمستانه انجام گرفته توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در سالهای 1373 ، 1378 ، 1383 ، 1388 و 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شاخصهای تنوع شانون-وینر، سیمپسون، غنای گونه ای مارگالف و یکنواختی سیمپسون در سالهای مورد مطالعه برای گونه های آبزی و کنارآبزی در دریاچه چغاخور محاسبه گردید. بیشترین و کمترین مقدار شاخص تنوع شانون به ترتیب در سال 1378 ( 61 / 4( و 1388 ( 39 / مشخص گردید. ازنظر شاخص تنوع سیمپسون بیشترین مقدار در سالهای 1373 ، 1378 و 1383 ( 96 / 0 ) و کمترین مقدار 1388 و 1393 ( 95 / 0 ( تعیین گردید. ازنظر غنای گونهای مارگالف بیشترین و کمترین غنای گونه ای به ترتیب سال 2005 ( 86 / 2( و 2015 ( 23 / 2 ( مشخص گردید. ازنظر شاخص یکنواختی سیمپسون بیشترین و کمترین یکنواختی در دریاچه چغاخور به ترتیب سالهای 1995 و 2005 ( 89 / 0( و سال 2010 ( 86 / 0 ( تعیین گردید. تعداد گونههای آبزی نسبت به گونه های کنارآبزی بیشتر بود. همچنین فراوانی پرندگان آبزی نسبت به کنارآبزی نیز بیشتر بود