1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل تنوع ژنتیکی دوپای فیروز (Allactaga firouzi) و دوپای هاتسون (َAllactaga hotsoni)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
واگرایی تکاملی، تاکسونومی، تبارشناسی، سیتوکروم بی
سال 1397
مجله زيست شناسي جانوري تجربي
شناسه DOI
پژوهشگران مرتضی نادری ، سعید محمدی ، ندا بهداروند

چکیده

ژنهای میتوکندریایی ابزاری مهم در مطالعات مختلف در زمینه های تکامل جانوران، فیلوجغرافیایی و فیلوژنتیک میباشد. بر اساس تحلیلهای صورت پذیرفته با توالییابی ژن سیتوکروم بی میتوکندری پنج نمونه از دوپای فیروز و دو نمونه از دوپای هاتسون که به ترتیب از دشت میرآباد شهرضا و منطقه چوپانان نائین استان اصفهان نمونهبرداری شدند، مشخص گردید که واگرایی بین دو گروه مشاهده میشود، ولی این میزان از واگرایی درون گونهای به اندازهای نیست که منجر به تفکیک دو گونه گردد. با این حال نتیجه گیری میشود که شرایط زیستگاهی مختلف، رژیم غذایی و رفتار تغذیه متفاوت باعث القای واگرایی تکاملی شده و این فرآیند در آینده به ویژه در صورت عدم ایجاد جریان ژن بین جمعیتها ممکن است منجر به گونهزایی گردد. مطالعات گسترده و دقیقتر با تکیه بر سایر مارکرها همانند ریزماهوارهها و ژنوم هستهای پیشنهاد می گردد