1403/03/26
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در استان گلستان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پازن، استان گلستان، مدلسازی مطلوبیت زیستگاه، روش حداکثر آنتروپی
سال 1396
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران سید مجتبی حسینی ، برهان ریاضی ، بهمن شمس اسفندآباد ، مرتضی نادری

چکیده

تعیین وضعیت توزیع گونه ها از اهمیت به سزایی در برنامه های مدیریت حیاتوحش برخوردار است. ارزیابی زیستگاه و مدلهای پیش بینی کننده توزیع گونه ها ابزاری مناسب جهت شناخت نیازهای حیات وحش و تعیین وضعیت توزیع می باشند. استان گلستان به دلیل داشتن کوهستان های بکر متعدد از جمله زیستگاه های مهم برای کل و بز در کشور است که در معرض تخریب زیستگاه میباشد. پازن که به عنوان گونهای آسیب پذیر در فهرست سرخ IUCN قرار دارد، زیستگاهش در این استان در معرض نابودی قرار دارد. هدف این مطالعه ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پازن در کوهستانهای استان گلستان با استفاده از روش MaxEnt )حداکثر آنتروپی( میباشد. بدین منظور، زیستگاه در استان تقسیمبندی شد و طی 85 نقطه ثبت شد. سپس نقشه های فاکتورهای تاثیرگذار بر پراکنش پازن )متغیر مستقل( ، چهار عملیات صحرائی درفصل پاییز و زمستان 3131 در منطقه شامل شیب، سینوس و کسینوس جهت، ارتفاع، فاصله از جادهها، فاصله از آبراهه، فاصله از چشمه، فاصله از مناطق توسعه یافته و تراکم پوشش گیاهی تهیه شده و به همراه لایه نقاط حضور به وسیله نرمافزار مکسنت تجزیه و تحلیل شدند.نتایج تحلیل مکسنت و فراکافت جک نایف سه عامل شیب، ارتفاع و پوشش گیاهی را به عنوان مهمترین فاکتورها و جهت را کم اهمیت ترین فاکتور در مطلوبیت زیستگاه برای پازن معرفی می کند. میانگین AUC و نمودار Omission کارایی مدل را بالا ارزیابی کردند. نقشه مطلوبیت زیستگاه نشان می دهد زیستگاه مطلوب کل و بز در ارتفاعات 3011 تا 1111 متر و شیبهای بالاتر از 81 درصد میباشد. پیشبینی مکسنت نشان میدهد که 1/ حدود 110 مساحت استان زیستگاه مطلوب پازن است و همچنین 81 درصد زیستگاههای مطلوب پازن تحت حفاظت می باشند.