1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی رﯾﺴﮏ ﺣﻤﻼت ﮔﺮگ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و دام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دام، ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن، ﮔﺴﺘﺮه ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﻣـﺪل ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺑـﯽ ﻧﻈﻤـﯽ، ﭘﻬﻨـ ﻪﺑﻨـﺪی رﯾﺴـﮏ، ﺗﻌـﺎرض ﺣﯿـﺎت وﺣـ ﺶ و اﻧﺴﺎن
سال 1396
مجله بوم شناسي كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران مرتضی نادری

چکیده

ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﮔﺮگ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮاره در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺣـﻮزه داﻣﺪاری ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﻤﻼت ﮔﺮگ ﺑﻪ دام و اﻧﺴﺎن در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﺪلﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫـﺎﯾﯽ در راﺳـﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻼت ﮔﺮگ ﺑﻪ دام و اﻧﺴﺎن، ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻣـﺎر ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ده ﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮه ﻣﺪلﺳﺎزی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻟﮕﻮی ﺣﻤـﻼت ﮔـﺮگ ﺑـﻪ اﻧﺴﺎن (AUC = 0/91) و دام (AUC = 0/89) دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 28 و 12 درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ ﺧ ﻄـﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮگ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و دام رو ﺑﻪرو اﺳﺖ. ﺣﻤﻼت ﮔﺮگ ﺑﻪ دام و اﻧﺴﺎن در اردﺑﯿﻞ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗﺎ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی آﺑﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﻘـﺎط ﺣﻤﻠـﻪ ﺑﻪ دام و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺮگ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دام و اﻧﺴـﺎن ﻣـ ﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در راﺳـﺘﺎی ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد