1403/03/27
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بوم شناسی و مدلسازی گزینش زیستگاه حفار غربی (E. lutescens) در کشور
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ول حفار غربی (جنوبی)، آنتروپی بیشینه، تبارشناسی، واگرایی ریختی، واگرایی ژنتیکی
سال 1394
پژوهشگران مرتضی نادری

چکیده

مطالعات صورت گرفته در خصوص ویژگی های تبارشناختی گونه مورد مطالعه نشان می دهد که جمعیت های متعلق به استان چهارمحال و بختیاری، کهکیلو و بویر احمد و همچنین لرستان واگرایی زیادی را از جمعیت های شمال غرب و زاگرس مرکزی پیدا کرده اند. این موضوع را می توان به تفاوت های اقلیمی و توپوگرافیکی که باعث ایجاد تفاوت هایی در بافت خاک، پوشش گیاهی و میزان رطوبت خاک می شود نسبت داد. نتایج حاصل از ریخت سنجی هندسی صفات جمجمه نیز نتایج مولکولی را تایید نموده و تا حدی دوریختی جنسی به ویژه در صفات استخوان فک بین نر ها و ماده را به اثبات می رساند. ماده ها از نرها تمایل بیشتری به تغذیه داشته و میانگین وزنی بالاتری نیز دارند بنابراین ابتدا این تغییرات باید در فرم دندان ها، سپس در مندیبل ها و سپس در موقعیت هایی که ماهیچه های آرواره به جمجمه متصل می شود هویدا شود. نتایج حاصل از ریخت سنجی هندسی تا حد زیادی با نتایج حاصل از تحلیل های مولکولی هماهنگی دارد به طوری که در یخت سنجی هندسی گروه های متعلق به شهرکرد و یاسوج فاصله نسبتا زیادی از زاگرس مرکزی گرفته و همینطور گروه های متعلق به استان اردبیل و ارومیه در شمال غرب کشور نیز واگرایی نسبتا قابل توجهی را نشان می دهند. بررسی گزینش زیستگاه در مقیاس سیمای سرزمین به شیوه انتروپی بیشینه نیز حاکی از تاثیر فاکتور کاربری اراضی در انتخاب زیستگاه توسط گونه مورد مطالعه می باشد.