1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﺑﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎهﻣﺎﻫﯽ (Capoeta gracilis, Keyserling 1861) و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎن
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ، ﺳﯿﺎهﻣﺎﻫﯽ، ﻃﺎﻟﻘﺎن
سال 1395
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران نرگس زارعی ، سهیل ایگدری ، مظاهر زمانی فرادنبه ، مرتضی نادری

چکیده

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎه ﻣﺎﻫﯽ (Capoeta gracilis) (ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دو ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از 11 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از 11 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ) و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع (ﻣﺘﺮ)، ﻋﻤﻖ (ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ)، ﻋﺮض (ﻣﺘﺮ)، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن (ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ)، ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺴﺘﺮ (ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ) و دﻣﺎی آب (ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد) در رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺑﻪاﺟﺮا درآﻣﺪ. داﻣﻨﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دو ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، زﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دو ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﯽ ﺳﯿﺎه ﻣﺎﻫﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﯽ دارای ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ از 11 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶﺗﺮ (p<0/05)، ﻋﺮض ﺑﯿﺶﺗﺮ (p<0/01)، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ (p<0/01)، ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً درﺷﺖﺗﺮ و دﻣﺎی ﮐﻢﺗﺮ (p<0/01) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺴﺘﮕﺎه ،(p<0/01) ﻋﺮض ﮐﻢﺗﺮ ،(p<0/05) اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻞ ﮐﻢﺗﺮ از 11ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭼﻮن ارﺗﻔﺎع ﮐﻢﺗﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢﺗﺮ (p<0/01) و دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ (p<0/01) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎه ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ.