1403/03/27
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی اهداف توسعۀ هزاره و الگوی اسالمی توسعه و پیشرفت در آرمان جهانی توسعه پایدار محیط زیست
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
توسعه اسلامی، آمایش اسلامی، پیشرفت پایدار، بوم شناسی، محیط زیست، پایداری بشر
سال 1394
پژوهشگران مرتضی نادری ، الهام روحی ، الهه خانقلی

چکیده

تو سعه پایدار در سه حوزۀ مهم اجتاعی، اقت صادی و زی ست محیطی با اهداف هزارۀ تو سعه منطبق می با شد. برر سی تطبیقی این اهداف جهانی با الگوهای اسالمی و ایرانی توسعه و پیشرفت، از دیدگاه قرآن و سنت نشان می دهد دین مبین اسالم قرن ها پیش از برگزاری کنفرانس های مهم در دنیا و طرح این نگرانی ها و اهداف، به این مفاهیم اشاره نموده و حتی در برخی از موارد دستورات مستقیمی را صادر نموده است. بنابراین الگوی اسالمی توسعه و پیشرفت با توجه به این که به دنبال سعادت بشر در دنیا و آخرت می باشد می تواند نسخه ای ایده ال برای توسعه پایدار ملل جهان ارائه نموده و حفاظت از محیط زیست و سامانه های پشتیبان حیات را به ارمغان آورد.