1403/01/27
محمد سلیمان نژاد

محمد سلیمان نژاد

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0617-8689
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701740031
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ی محاسباتی خواص نوری و الکترونی پیوندهای لیتیمی دوشاخه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیوند لیتیمی دوشاخه، مشارکت، DFT، اپتیک غیرخطی، فوق قطبش پذیری، TD-DFT.
سال 1395
پژوهشگران فروغ رضایی(دانشجو)، محمد سلیمان نژاد(استاد راهنما)

چکیده

محاسبات تابعی چگالی در سطح B3LYP/6-311++G(d,p) برای آنالیز برهم کنش های بین مولکولی در کمپلکس-هایی که با پیوند لیتیمی دوشاخه به یک دیگر متصل شده اند انجام شد. خوشه های خطی (LiN(CHO)2)2-7 به عنوان سیستم مدل در مطالعه ی کنونی انتخاب شدند. انرژی های پایداری برای این خوشه ها در محدوده ی 59/42- تا 05/334- کیلوکالری بر مول می باشد. اثرات مشارکت براساس انرژی و ممان دوقطبی برای این خوشه ها محاسبه شد. انقباض فاصله-های اتصال Li...O همراه با افزایش در مقدار انرژی های پایداری با افزایش اندازه ی خوشه، می تواند به عنوان نشانه ای از اثرات مشارکت در این سیستم ها باشد. در ادامه، ما اثر مشارکت را بر پاسخ NLO خوشه های دارای پیوند فلزی دوشاخه با محاسبات DFT در سطح CAM-B3LYP/6-311++G(d,p) بررسی کرده ایم. خوشه های خطی (MN(CHO)2)1-6, M=Li, Na به عنوان سیستم های مدل انتخاب شدند. انرژی های پایداری، قطبش پذیری، اولین فوق قطبش پذیری، شکاف انرژی HOMO و LUMO و نتایج آنالیز NBO در همان سطح بهینه سازی به دست آمد. در خوشه های مطالعه شده، اولین فوق قطبش پذیری با اندازه ی خوشه افزایش می یابد و مقادیر آن در محدوده ی 4/513 تا 9/1007به دست آمد. به عنوان هدف عمده ی این بخش، ما محاسبات خواص NLO را همراه با محاسبات TD-DFT برای محاسبه ی انتقالات الکترونی بسیار مهم خوشه-های مربوطه اجرا نمودیم. طیف UV-vis به دلیل اثرات مشارکت جابجایی قرمز را نشان می دهد.