1403/01/25
محمد خلیلی

محمد خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2591-8366
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57201652993
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625330

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعهٔ اثرگذاری پارامترهای مختلف بر زبری سطح پرداخت مگنتورئولوژیکال
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
زبری سطح، پرداخت مگنتورئولوژیکال، روش آماری سوبل
سال 1402
پژوهشگران شایسته بشیری ، محمد خلیلی

چکیده

در صنایع مختلف، اهمیت زبری سطح قطعات برای عملکرد صحیح و کیفیت محصول نهایی بسیار حائز اهمیت است. یکی از روش‌های پیشرفته برای بهبود زبری سطح قطعات، استفاده از روش پرداخت مگنتورئولوژیکال است. این روش با استفاده از یک ترکیب از میدان مغناطیسی و مواد رئولوژیکی، میزان زبری سطح قطعات را بهبود می‌بخشد. در این پژوهش پارامترهای سرعت چرخش قطب مغناطیسی، سرعت چرخش قطعه کار، شعاع دوران، شکاف و زمان ماشین‌کاری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از معادله رگرسیون زبری سطح، پارامترها به‌وسیلهٔ آنالیز حساسیت آماری به روش سوبل تحلیل گردیده است. نتایج به‌دست‌آمده بیان می‌کنند که سرعت چرخش قطعه کار با 51 درصد و سرعت چرخش قطب مغناطیسی در حدود 21 درصد تأثیر به‌عنوان مؤثرترین پارامترها و شکاف ماشین‌کاری با 14 درصد و زمان ماشین‌کاری با 11 درصد تأثیر به‌عنوان پارامترهای بعدی در نظر گرفته می‌شوند. شعاع دوران با 3 درصد کم‌اثرترین پارامتر در این فرایند شناخته می‌شود. براین‌اساس می‌توان از اثر پارامتر زمان ‌بر این فرایند چشم‌پوشی کرد.